Vörs (Somogy megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos, 1963. március 25-én.

Adatközlõ: Simon István, 67 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 ÈNo, Pista bácsi, hogy vót az a történet, amitÈ?}

ÈHát, kéÏrëm széÏpën, ugy vót ez a történetÈ, Èén lëheÐtteÐm ojan tizënkilenc, husz éf közbenÈ. ÈÖregapáÏm monta, mikor a BaÏri hëgyën présûgetëttÈ, Èëccër odamëgy ám hozzá, ëggy embër veÐrteÐ az aÏjtótÈ. ÈKiszót öregapám:È -- ÈKi azÈ? -- ÈLëgyën szives bácsika, eÐreÐsszëm be, magam vagyokÈ.

ÈKinyiotta öregaÏpáÏm az aÏjtótÈ, Èhåt láÏtta, hoty haÏt eÐmbër od vanÈ. ÈNemigën ijjedët mëg, bátor embër vót az öregaÏpáÏmÈ. ÈËccër bemgyünek, hát ki vót asz, mind a Patkó Pistánok a bandájoÐÈ. ÈPuskáÏsson, dupla puskáÏssonÈ. ÈMinnyá az ëggyik asz mongya nekijjeÈ: -- ÈPaÏpaÏÈ, Èvan ëty kis jó boraÈ? -- ÈVan kérëm jó boromÈ, Ède még nëm igën savanyu, van ëk kicsit csipõs is, mëg édës is. De óborom nincsÈ. [Valaki bejön a szobába.]

{-1 ÈHogy vót asztán, Pista bácsiÈ?}

ÈHát ugy vótÈ, Èakkor öregapám adot nekik ë kis csipõzs bort. Be is izlët nekikÈ. ÈAsz mongya Patkó Pistánok a lekkissebbik bandájaÈ: -- ÈNincs ke²nek job boraÈ?

ÈAszongya: -- Amijem borom van, odaattam. Ekkor a Patkó PistaÈ | Èlábra ugrott, aszongyaÈ: -- ÈTëµÈ, ÈocsmondaÈ, Èlekhitfányab vagy a baÏndáÏnk közü, asztá të követelõ! Nëm látod, ez a jó embër odaaggya az utolsó borátÈ? ÈÉnneÐkëm mëg az az óhajom, hon nincs-ë valami ënnivaÏlóÈ.

-- ÈHát nëm száÏmitottam, hogy eÐnnyi vendígëm lësz, hád van ësz szeÐleÐt, ësz szeÐgíl kënyeÐreÐmÈ, Èhát most aÏszt is eÐlosszuk. Patkó PistaÏ elvákto mingyá hét feléÈ. ÈHaÏtot éØnekik, ëggyet a gazdáÏnok, öregaÏpáÏmnokÈ. ÈVan ë kis szalonnáÏjo, oszt aÏszt is elváktaÏÈ. ÈSzépënn esz mëgëttékÈ, ÈaÏkkor asz mongya: -- Hát paÏpaÏÈ, Èmá nekünk innyavaló nëm köl töBBÈ, Ècsuktya be zajtót, mos eljön ám veÐleÐmÈ. -- ÈHát jová mëgyünk? -- ÈNë ijjeggyën mëgÈ, Ènëm mëgyünk meÐssziÈ, ÈcsaÏk -- asz mongyaÈ -- ÈmaÏgaÏ jáÏrtos, it születëd Vörsön. -- Igën, it születtemÈ.

-- ÈHát mo elmënyünk az erdõshászhozÈ, Èmid diósnak neÐveÐzneÐkÈ. ÈOd van ëgy büszke erdõÏsÈ. ÈEz asz kiabállaÏ mindënkinek, hogyÈ | Èszeretné aszt a PaÏtkó Pista bandáját láÏtniÈ, Èmer õneÐkijje van ëty hétlövetü rëvolverjeÈ, Èaszongya, mindënkinek ëg goló ját, és, aszongya, még ëgy mëgmarad forhaÏndbaÏÈ. ÈEÐzért a golósÈ | Èpuskájér mëgyünk, a hétlövetü rëvolverérÈ. ÈMaÏgaÏ csak aÏsz mongyaÏ mëg, hoty hol a laÏkáÏsa, mëllik szobáÏbaÏ laÏkikÈ.

ÈEkkor öregapám elmënd vele, nëm szót sëmmit së nekijjeÈ. ÈOdaérnek, asz mongya a Patkó Pista vezérnekÈ: -- ÈKérëm, ebbe szobábo laÏkikÈ | Èaz erdõsÈ. -- ÈJóvan, édëzs bácsikám, kezet szorittak, maga eµmëhed visszaÈ.

ÈDe öregapám azér nëm mënt a hëgyre, ëgyüt haÏzaÏ. Maj valami ëggy óraÏ felé gyüt haÏzaÏ, éjfél utánÈ. ÈAlig jött el ësz száÏz métërreÈ, Ècsakugy zirgöd-zörgöd, vertík puskatussal az aÏblaÏkot, mer nëm ereÐsztëtteÐ be az eÐrdõsÈ. ÈAsz kátotta -- öregapám mëgát ëk kicsit, haµgatózott --, aÏsz káÏtottaÏ visszaÏÈ: -- ÈErez beÈ, Èvaty pedig a hétlövetü rëvolvert ideÈ.

ÈSzéÏpën kiatta az ablakon a hétlövetü rëvorvert, aszngya: -- Nahát, mast -- aszngya -- tud mëk, ki a Patkó PistaÈ.

ÈHát így az erdõstü elkobosztáÏk, a Patkó Pista, a hétlövetü rëvolvert, Èez is a hirës Patkó vezér bandába keÐrûtÈ. ÈIty történt az a réÏgiÈ | ÈPatkó Pista kalangyaÈ.