Vörs (Somogy megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos, 1961. március 12-én.

Adatközlõ: Simon István, 65 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 ÈNa, hogyan is vót, gyerekkorábaÈ?}

ÈMikor iskoláÏba jártam, hatodik osztáltÈ | ÈkitaÏnútamÈ, Èmindig azon pálásztam, mikor elsõ osztál vótam, hogy mëgérëm-ë aszt az üdõt, hogy én valamikor hatodik osztál lëhesseÐkÈ. ÈDe akkor még igën sanyaru világot éltemÈ. ÈAnyáÏm vaÏrt ëgy meÐlleÐs szoknyáÏtÈ. ÈAbba duktam beÐleÐ a két käÏzäÏmäÏt mëg a lábomatÈ. ÈUtób eµnyomta a keÐseÐrüség a sziveÐmeÐt, montamÈ:

-- ÈIdësanyám, má járnak ám ojan kéÏg gatyábaÏ gyäÏrëkëkÈ.

-- ÈJóvan fijam, majd eеmënëk KäÏsztäµräÈ. ÈMajd akkor neÐkëd is lëssz ëty kéÏg gaÏtyáÏDÈ.

ÈJószálu gyerëg vótamÈ, Èmost is oan szászhatfan cënti, akkor mëk csak egész picin gyerëg vótamÈ, Èhát voÐrt anyám ëgy gaÏtyáÏtÈ. ÈOllam bõÏ száraÏ vót, hogy bekötöttem | ÈmaÏzzaÏgga a két száÏráÏtÈ. ÈGondos tanéÏttó vót a fõp tanéÏttónkÈ, Èjó kirakta az alfelemetÈ:

-- ÈTë gyerëk, mér ijen ronda ez a gaÏtyaÏ. Nëm mosta mëg aÏnyádÈ?

-- ÈMëgmosta tanéÏttó báÏcsiÈ.

-- ÈDeháÏtÈ | Èmér oam piszkosÈ? ÈMër mëk të gazembër, homokot raktá beleÈ.

ÈMikor kigyüttünk az iskolábu, jó homokos vót ez az uccánk, mëk szoktok a bäÏlsäÏjit raknyi homokkal. Ugy át, mind a (?hurkatõttõ)È. ÈPeÐrszeÐ, hoty kaptam két pofont az iskolábo, anyámtu mëk háÏrmoÐtÈ. ÈEs soha nëm tudom eµfelejtenyiÈ. ÈHát mikor rámérëtt a pisálásÈ | Èmëg a hosszu szüksígletÈ: -- ÈÉdösanyám, éÏn nëm tudom ám aszt a gatyát mëgóddanyiÈ! -- Èugy emlékszëm, mind a maÏi napraÈ. -- ÈMér, të gyeÐrëkÈ ? -- ÈHuzogatom, huzogatom, mindik fojtóra mëgyÈ. -- A ÈfeÐneÐ ëgyeÐ mëg a két pofádoÐt të éeretlen gazembër, -- aszongya -- mi lësz tebelõlet, ha megnõszÈ, ÈmáÏsik száÏráÏt kõ huznyiÈ. -- ÈÉÏdësanyám aÏsz husztaÏmÈ, Èmígis ollan kéÏd bokor keÐleÐtkëzëtÈ. -- ÈMijem bokorÈ? -- ÈHåt ojan, ojan täÏkäÏrtõ bokor. -- Mi az a täÏkäÏrtõ bokorÈ?

ÈMondom, ojan gombÈ. ÈAszongya: -- EÐsz még, még avval a pápaszëmmel së tunnám elódanyi, të gazeÐmbër. Fogot ëgy bicskát, elváktoÐÈ. ÈA gaÏtyaÏfüzõtÈ. ÈSzëgém PistánaÏk mi lëtt a dóga, akkorÈ | ÈaÏszt a gaÏtyaÏfüzõt hosszabra tëtte ésanyá²mÈ, ÈbeÐleÐtëtteÐ a nyaÏkaÏmbaÏ. S hå akkor asztá má nëm köllöt hurkaÏÈ, Èhát mikor máÏ rámárëtt a pisálás, akko csak kióttam a nyaÏkaÏmbu, osztá uty pisáÏtaÏm @È. ÈEÐl lëtt az eÐlsõÈ | ÈgyeÐrëkkori problémámÈ.

ÈMikor máÏ odaértem a hatodik osztál, lëttem ötödik-hatodikÈ, ÈpeÐrszeÐ akko a kéggatya má eеmëntÈ. ÈKéggyatyaÈ.

-- ÈNa, gyërëk, -- aszongya -- mos má kammaszkodo, lësz ám -- aszongya -- nekëd inneplõ ruhád is. -- ÈMíjje²l lëssz az édesapám? -- Apám montaÈ. ÈSzongya ojan ördögbõr. -- ÖrdögbõrÈ? ÈHá én asz nëm vëszëm rám!È -- ÈrtÈ? -- ÈAz ördögök, azok, aszonta a taÏnittóbácsi, aok rosszak. -- Nëm ám ojjatÈ! ÈOllan gazembër, mer të csuszkászÈ | ÈseÐggën a dombru lë a võgynekÈ, ÈmëkfogÔgyáÏtok a máÏsiknak a láÏbáÏt, lëhuzzáÏtokÈ, Èasztá kimëgy a vaÏlaÏgatokon -- aszongya -- a nadrágÈ, ÈkiláÏccik az aÏlfeÐleÐtëkÈ. ÈZördögbõr mëg nëm vásik elÈ. -- ÈJóvan éÏdësapámÈ.

ÈEµmënt Käszthrä, vëtt ëj jó naÏdráÏgotÈ. ÈSáÏrgaÏ vótÈ, Èhát eszt két évig viseеteÐm. ÈMá picin iZs vótÈ. ÈMi csinállaÏk, máÏ máÏsik kolëgának, peÐrszeÐ jó pénzér, az apám az Èjó nadrágot vëtt, Èjó pénzér mëgvëtteÐ, én mëg má szégyëllëttem, asz mongyák, a Simon Pistának má két éve jáÏr ën naÏdrágbaÈ. ÈBemëntemÈ, Èa dombraÈ, ÈeеkeÐszteÐm reszeеnyi aÈ | ÈvaÏlaÏgamotÈ, Èhát hocs csusszonÈ. ÈËccër asztán ëk kis luk käÏläÏtkëzët. ÈMëglátta az anyám: -- ÈTë gyeÐrëk, mijen a nadrágodÈ? -- ÈHát aszt édësanyám, há mid gondú. OÐszhiszi maÏgaÏ, hotyhát ez örökké taÏrtÈ?

ÈKapott ëf fótotÈ. ÈMég ëty télig viseltemÈ. ÈUtóbb asztá foktam ëb baltát, mikor nëm láÏttáÏkÈ, ÈeеkeÐsztem veÐrëgetni. Na hát osztá itt eltünt a sárgaÏ naÏdráÏgÈ. ÈDe akkor a köveÐtkëzõbe ugy lët nekëm ëm máÏsik naÏdráÏgÈ. ÈEz eÐmlíkëzetës, pejig hatfanöt évezs vagyok, ez a gyerëkkori elsõ problémaÈ.