Viszák (Vas megye, Õrség)

A magnófelvételt készítette Végh József 1960-ban.

Adatközlõ: Özv. Avas Kálmánné Dömötör Katalin, 64 éves.

Lejegyezte Végh József 1967-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

A szinkronizációt ellenõrizte:

***/

{-1 ÈHogyan jártak a legények a jányokhoz, mijen napokonÈ?}

ÈMilleÐnÈ?

{-1 ÈMijenÈ?}

ÈHát ugyë mënt ÈeÐkkor is, akkor is, de leÐkfüöp szombatonÈ, ÈleÐkfüöp szombaton eÐsteÐÈ.

{-1 ÈÉs hogy mentek beÈ?}

ÈHáÏtÈ, ÈhaÏ ÈmëheÐtëtt, akko rëndës´en mënt. Ha nëm mëheÐtëtt, akko feÐkeÐtim mëntÈ.

{-1 ÈFeketén hogy mentekÈ? [Nevetés]}

ÈMënt ablakon izs beÐÈ. ÈTuggya? Ablakon izs <vuotakÈ>.

{-1 <ÈSuttyombaÈ> ?}

ÈSuttyombaÈ. [Nevetés.] ÈMëkháÏt, mikó annya lëfeÐküttÈ | Èvagy az aÏptyaÏ. Hát aÈ | ÈaÏm máÏn szuo´t ië´rtëtt a lëÏjám mëg a leÐginÈ.

{-1 ÈTuggyukÈ. [?] [Nevetés.]}

ÈSztáÏn mikó hogyan mëheÐtëd beÐÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa és hotyha mán kiszemelte a legény a választottyátÈ, Èmos má megegyezett a menyasszony meg a võlegény, hogy történt a lánykérésÈ?}

ÈHolÈ? ÈHogyÈ?

{-1 ÈHogy történt a lánykérÈ?}

ÈHát eÐlmënt ugyë, ugyë az aÏptyáÏtul, mëkkië´rdësztë, máÏm mikó a leÐgim mëg a lëjáÏny rëndbe vuo´t, ugyëÈ. ÈHát akkó, ha juo´naÏk láÏttáÏk, ÈaÏkkó odaattáÏk. HaÏÈ | ÈbáÏntáÏk neÐki, esetleg akko mëg mënt máÏskiBB, akko ot haÏttaÏ a szülejitÈ. ÈHa máÏskib nëm mëntÈ, Èakkó ot hatotta a szüleÐjit. Ha báÏntáÏk, ugyë elüö´brü vuo´t uty szuo´, hogy báÏnnyi szoktáÏk. De máÏmmaÏ nëm. De máÏmmoÐ nëm báÏnnyáÏkÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa, és hátÈ, Èmikor a lánykérés megvolt, akkor mi következett utánaÈ?}

ÈHáÏt a lakodalomÈ.

{-1 ÈLakodalomÈ.}

ÈHáÏrom <hië´treÐÈ>.

{-1 ÈHát ki hivogatott a lakodalom<baÈ>?}

ÈAÏ´ veÐndik. Kië´t leÐgint hit a vüö´leÐgin, ugyë, kië´t juo´ baráttyátÈ, Èakkó az mënt háÏzru háÏzroÐ. Akko kaÏpot szallagot, bokritaÏ vuo´tÈ, ÈoÐsztáÏ aÏvveÐ mënteÐk, akit mëkhiftaÏk. Azom mëntek háÏzru háÏzraÏ, <akkorÈ>.

{-1 ÈNem kinálták meg <valamivel, hogyÈ>?}

ÈDeÐhogynëm. MëkkináÏták. TeÐritettik az asztat, tojáÏsÈ, Èhu´s sût, aÈ, ÈborÈ, ÈaÏffië´le. AÏkko kaÏptáÏk, fötüsztiÐk a páÏntlikáÏt a bokritáÏboÐ, akkor asztáÏm mëntek a máÏsik háÏszhoÈ.

{-1 ÈÉs vidáman men<tekÈ>?}

<ÈVi>dáÏmoÐn, nuo´taÏszuo´veÐ, ami amiÈ, Èami teÐccët neÐkik, hátÈ.

{-1 <ÈGyere>kek is kísérték õketÈ.}

ÈKisië´rtik. Um mind aÈ, ÈmontáÏg: veÐndikhijuk, a veÐndikhijukÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNos hát a lakodalom, az hogyan történikÈ?}

ÈHát ugyëÈ. ÈËty. MireÐ kütüzikÈ, ÈaÏkko aÏsztáÏn ugyëÈ | Èöt-haÏt uo´ra között eÐskünneÐkÈ. ÈAÏkkor mikor mëgeskütteÐk a párok, akko el a kocsmáÏboÐÈ. ÈAkko a kocsmáÏboÐ ugyë iddogáÏnoÐk tisz-tizenëggy uo´ráÏig. Akko hazamënneÐkÈ. ÈAÏkko vaÏn a vaÏcsoraÏÈ. ÈRëggeÐli. RëggeÐlig. Akko aszt ië´fië´be lëvëszik aÏ | Èkoszorut aÈ | ÈmënyasszonnaÏk ugyë. Akkor asztáÏn szëdik a káÏsoÐpië´nszt <a rizsaÈ>

{-1 ÈNahát hoty szedik a kásapénszt? Ezt tessék elmondani, az elõbb oan jó elmonta a néni, most ismétejjük meg, amikor nem vettük fel a, <készülék>beÈ.}

<ÈJaÏÈ>. ÈHát akkó mikor, mikorÈ, Èszëdik a káÏsoÐpië´nszt, <beÐvüsziÈ>

{-1 ÈHogyan tör-? Beviszik <aÈ>}

<ÈBeÐ>viszi ëggy aÏsszon az eÐlsü táÏluluo´, mindik hujjáÏnd vaÏlaÏmit, tuggyaÈ. ÈItt a káÏsoÐ, mëk köll ënnyi, de az áÏráÏt mëk köll aÏnnyiÈ. ÈEÐsz hujjáÏntyáÏk szië´pënÈ. ÈAkkor asztáÏn mikó | ÈmáÏn enneg vië´gë vaÏn aÏ táÏluláÏsnak, má a káÏsáÏt mëgëttik, akkor ëggy aÏsszon nagyon beÐköti a keÐzíØtÈ. ÈVeÐzeÐti a vüö´fië´rÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈNagyon, hogyÈ: ÈSzërëncsitleÐsnië´g lëtt a konyháÏn, elië´gëtt a gaÏzdasszonyunknak a keÐzë, hát orvosho kö vü§nnyi, háÏt seÐgillik aÈ | ÈaÏz orvosi küö´ccsië´geÐt. HáÏt sáÏntit, naÏgyon sáÏntit, rëszked a keÐzë neki naÏgyonÈ. ÈHáÏt aÏkko miko´È | Èmëgvan, aÏkko aÏsztáÏn a vüö´fië´rre összeáÏllanaÏk táÏncunyi, csaÏkugy ripëg-ropogÈ. ÈFöltaÏrtyaÏ aszt a fáÏjus keÐzit, a beÐkötöt keÐzítÈ. ÈAÏsztáÏnÈ | Èmëgy a máÏsig vüö´fië´r, aÏm mëg vüszi a söprüt. Ugy ugraÏttyaÏ szië´t üö´keÐt. Akkó hujjáÏgoÐdvaÏ mëgy az a beÐkötöt keÐzü asszonÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHáÏd eÐvveÐ te- mullaD, vië´gë a ka- izië´ a káÏsapië´nzneÐkÈ.

{-1 ÈLakodalomba ugy nem vót szokás, Èmå a néni idejébe, hogy nem hallot, hogyÈ Èrégen, mikor jöttek haza a lakodalombul, elkötötték aÈ | Ènásznek az úttyát, ilyenÈ?}

ÈDe igën, deÐ <igënÈ>.

{-1 ÈHá mi vót azÈ? ÈErrõ valamit tessék <mondaniÈ>.}

ÈUm mijéÈ [?]? ÈHáÏt ugy be szoktáÏk. Ëty fáÏ izië´, fáÏt tëtteÐk, <ÈfáÏt tëttek> kërësztü. <Akkor> aÏsztán u nëm eÐreÐsztig beÐ addig. Akko asztáÏnÈ

{-1 ÈIgenÈ. ÈIgenÈ.}

ÈVaj táÏncutak od vagy valami marhaÏsáÏgot, a másik mëg evëttë onna²È. ÈOllanÈ | Èizét fáÏt köllött odatënnyi neÐkik. Mëg miko mënteÐk az esküvürü haÏzaÏ, aÏkko isÈ | Èillem muo´kábu szoktaÏkÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈtënnyiÈ.

{-1 ÈHátÈ | Èaz itt az Õrségbe szokásba vót, hogyÈ | Èaµ reggel az új menyecskének vizet kellett hozniÈ,}

ÈIgënÈ. ÈMënteg vizië´r, Èakko osztánÈ | Èüm kisië´rtik a cigáÏnyok. AÏkko táÏncutak, fodros, ollan szië´les szoknya szokot lënnyi, csak ugy @È | Èküállott a csipkis alsu szoknyák mindën, hujjáÏgottaÏk, lëkisië´rtik a kutigÈ. ÈMëg vissza. OÏ´gy ruguták [így!] a köÐvecset az asszonyok, mind a nëm tudom. A nyoszoru asszonyokÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈEÐkisië´rtik a mënyasszont, vizië´rÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈuÈ. ÈHát farsang alkalmával nem szoktak itt maskaráknak felöltözniÈ? <ÈArról tessékÈ>}

ÈDähonnëm. <Mië´g ië´n isÈ>.

{-1 <ÈIgen?È>}

<ÈMië´g> ië´n isÈ. [nevet]

{-1 ÈHát hogy történnek ezek a farssangiÈ |

ÈÅhåÈ.

{-1 Èmulaccságok? Hogy õtöznek fel? Minek õtöznek felÈ?}

ÈHát ugyë ki mi aÏkaÏr. LeÐktöbbet a lëáÏnyok fijunaÏkÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKi£ë´¡szünëÐk, tuggyaÏ. A fijuk mëg a lëáÏnyruháÏbo. Asztán nëm lëhet mëgösmernßi öketÈ. ÈHát ië´n is szoktam, ugy maÏgaÏm isÈ, ÈmeÐr nagyon teÐccët. Ha ië´n rám vëttem ëgy-ëgy bugyogut, Èakko asztán valahogyan az arcomat kü- | Èföstöttem szurokkeÐ, vagy nëm tudom mi. HáÏt leÐktöpször ië´n rajtam is mëktörtint asz, hogy ÈeÐ vuo´tam bohuo´ckodnyiÈ. ÈMár vuo´t az is, hogy mië´k kënyeÐret is attakÈ. ÈAkko mëk katonaruhábaÏ kië´szütem föl, báÏtyáÏm katona vuo´t, hazagyütÈ, ÈsztáÏ hát tizennië´gyi háborukó, tugya, id vuo´tak eеre <ollanÈ>

{-1 <ÈIgenÈ>}

Èugyë katonafië´lik, eÐlmëntem bohuo´ckonnyi. Hát osztáÏn aÏttaÏk neÐkëm kënyeÐret isÈ | Èmëg bort is attak, hogy | Èkatona öcsim në báncsál sëmmit së, aszonygy @È. ÈNa hát akkó hushajuo´ keÐddën ugyë szoktak ezëk a lëáÏnyok fökië´szünyi, leÐginyëkÈ. ÈHáÏt asztáÏn vuo´t eÐbbü ëgy nagy, nagy ÝÈ | boloncsáÏg vagy näveÐtis, vaj hát, juierësztik magokatÈ. ÈEÐlüöb mië´g mëg jobban, moÐst is szoknak, de elüö´b mië´gÝÈ | Èjobban, mint maÏstÈ.