Viszák (Vas megye, Õrség)

A magnófelvételt készítette Végh József 1960-ban.

Adatközlõ: Mihálka Kálmánné Sebõk Mária, 63 éves.

Lejegyezte Végh József 1967-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

A szinkronizációt ellenõrizte:

***/

{-1 ÈNa hát akkor farsankkor? Nem õtösztek fel maska<ránakÈ>?}

<ÈDähon> nëmÈ. ÈHushajuo keÐddënÈ.

{-1 <ÈHúshagyó keddenÈ>.}

<ÈHushagyuo´ keÐddën. HáÏt, akkoÈ.>.

{-1 <ÈMi vót akkor> a <szokás?È>}

ÈHá akko fö szoktak üö´töznyiÈ. ÈAkkó háÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈA a föjüö´töszteÐg bohuo´coknaÏkÈ.

{-1 ÈIgenÈ?}

ÈHátÈ.

{-1 ÈKik <õtösztek> fel bohócok<nakÈ>?}

<ÈOsztáÈ>. <ÈHát> ijeÐn fijatalokÈ. <ÈHå fijataÏlÈ>.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈMaÏstanáÏboÐ tuggyaÏ, maÏst usz szoknaÏk, hogyÈ | ÈnaÏ ha nincs abba a farsangba eÐsküvüö´È,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈAszonygyáÏk>: Mëkkoszosut a faÏrsaÏnkÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈAkko´È> Èakko na s mindig szoknak aÏsztán hun a záÏllaÏmi eÐrdürü adnak neÐkik, hun igy aÈ, Èvannak ilen kössië´gi tulaÏjdonok, annak nekik ëgy rönGöt tuggyaÏÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>}

<ÈAÏszt osz>táÏn akko ÈhúzzáÏk. ÈA fijatalok áÏnÈ.

{-1 ÈIgenÈ}

ÈAzok huzzáÏk áÏn. Vië´gig nuo´taszuo´veÐ aÈ | ÈÝ zuccáÏnÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>}

<ÈHáÏDÈ>. ÈLëáÏnyok. Akkó asztáÏn vannak föjötözvë koszorus lëáÏnyoknak is. Va aÈ | Èmënyasszon, vüö´leggin. Azok mëg a törzsöknek a teÐteÐjin üneÐkÈ.

{-1 ÈIgenÈ}

ÈJa, azok mëg ott ünëÐk. Asz huzzáÏg vië´gig, akkó a törzsököt. ÈEÐlaÏggyáÏk aszt a rönköt, elaggyáÏk, Èakkó osz mëgisszáÏk eÐsteÐÈ. ÈEÐste szuo´l a <muzsikaÏ>, akkó aÏsztáÏn aµra mulatnakÈ.

{-1 <ÈAhaÈ> ÈÉs ez az nem nincs szokásba, hogy Èha nem ment férjhez abba az évbe valaki, akor kicsúfolnak, hogy abba az évbe nem vót. Ja, akkor mikor nincs esküvõ, akkor gondolomÈ.}

<ÈAÏkkó, aÏkkó vaÏn eÐsz>, háÏ, ha nincs eÐsküvõ, jaÏÈ.

{-1 ÈÉr<temÈ>.}

ÈHáÏ. Akko´È, jaÏ ha mëkkoszorosut a farsankÈ.

{-1 ÈIgeÈ.}

ÈJaÈ.

{-1 ÈJó. Hát még a húsvéti szokásokról is beszélgessünk valamit. ÈLocsolni szoktak-<e ittÈ>?}

<ÈIt nëm>, <eµre nëm. It nëmÈ>.

{-1 ÈIt nem szoktak. Tojást se attak <aÈ>?}

<ÈDähonnëm.> Hogynë. <Tojás av vuo´tÈ>.

{-1 ÈHát kinek attak tojást?È}

ÈHáÏt a kërëzgyerëkneÐkÈ.

{-1 ÈKerezdgyerekeknekÈ.}

ÈKik cseháÏn [?] kineÐg vuo´t kërëzgyerëkë, aÏnnaÏk mint piros tojáÏst attakÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈHáÏtÈ>, Èmëg a lëÏányok a leÐginyëkneÐk is szoktak annyiÈ.

{-1 ÈIgen, leányok <a legényeknekÈ>.}

<ÈLëáÏnyok hát> attak a leÐginyëk<nek tojáÏstÈ>.

{-1 <ÈNa mostÈ>, Èa a hát mejik legén kapot töp tojástÈ?}

ÈHát ugyë <mëjikët> jobban keÐdveÐtikÈ.

{-1 ÈAkitÈ, Èigen. <Amejiket job- jobban kedveltékÈ>.}

ÈHáÏt. Jobba, jobban keÐdveÐtik, akko annak többet attakÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈMëlik> szëb vuo´t, vagy jobban teÐccëtt. Akkó annak adott mindën ëggyikÈ.

{-1 ÈMhm. <ÉrtemÈ>.}

HáÏ ugy án. HáÏ. AÏz osztáÏn aÏbbu mëktuttaÏ, láÏssoÐ, hogy üö´tetÈ

{-1 ÈKed<velikÈ>}

<ÈkeÐdveÐlik. HáÏtÈ>.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

ÈJaj, kicsint eÐlüb gyüttië´ vuo´lna!È

{-1 ÈHát a májusi fátÈ | Èmikor álíttyák, <hogy álíttyák?È>}

<ÈAsz máÏjus> eÐlseÐjinÈ. <ÈHáÏÈ>.

{-1 <ÈKinek> álíttyák a májusi fát?È}

ÈHáÏt ugyë asz csak aÏ ÝÈ | ÈaÏ máÏjus eÐlseÐjire szoktáÏk taÏláÏnÈ. ÈHáÏ nëm tudomÈ.

{-1 <ÈDe kinek a tiszte>letire? KinekÈ? Hol szokták felálítani? <ÈLányos> házaknál, nemÈ?}

È@ HáÏt a aszt áÏllitottáÏk láÏnyos háÏzoÐknáÏ is, leginy, meÐr a leginyëk áÏlittyáÏk fõ, eÐsteÐÈ. <ÈRëgge csak ugyÈ>

{-1 <ÈMi van azon a máju>si fánÈ?}

ÈHát ugyë. SzoknaÏk ráÏ kötnßi ëggy-ëggy üveÐgët. ÈAszonygyáÏk, páÏlinkaÏ vam beÐnn. PeÐdig deÐhogy is av vam beÐnnÈ. [Nevet.] ÈHoty ki fömáÏszik ië´rtë. Akkó aÏsztáÏm mëg mindën ollan Èpiros ruháÏgbol olan szaÏllaÏgot kötözneÐk rá. PirossaÏt, kië´ket, züö´det, mindënt, Ècsak ul lobog, mikó hajtya a szië´l. Asztán fön van egië´sz máÏjuzsbaÏ. ÈMáÏjus utulsu naÏptyáÏn akkó vëszik lëÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈHátÈ.

{-1 ÈNa hoty hívják a <nénitÈ>?}

<ÈAsztán> aszt usz szoktyák mondani, hogy jeÐnkÈ [?] ÈÄngëd?È

{-1 ÈNem, ne, tessék csak mondani, fojtatni <a @È>.}

ÈUty szokják m iziëÏ´nyi, hogy uty kö kütáÏncunyi, hogy ut táÏnculláÏk küÈ.

{-1 <ÈMitÈ>?}

<ÈHáÏtÈ>. ÈAszt a máÏjusi <fáÏt, háÏtÈ>.

{-1 ÈNa az mi vótÈ?}

ÈTöp heÐlën, háÏt it nëm szoktáÏk, de ot töp heÐlën hogy aszongyák a szukjáÏnk [?] uty szokják ám töp helën kütáÏncunyiÈ. Hoty háÏt táÏncunak ott a töjibe aÏddig, mië´g, Èmië´g a fa kü nem düö´lÈ. {-1 ÈIgenÈ}.

ÈKü nëm eÐmeÐlik, <háÏtÈ>.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈTáÏ akkó av vaÏn mondovaÏ, hogy uv vaÏn kütáÏncuvaÏÈ.