Várong (Tolna megye)

A magnófelvételt készítette Végh József, 1961. március 22-én.

Adatközlõ: Tóth Mihályné Regõs Rozália, 60 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 Èkezét. Ki megy el a lányt megkérni? ÈA võlegény maga megy el, vagy elküd valakit maga hejet? ÈEszt <tessék nekemÈ>}

<ÈMm az> édësannyávaµ lektöbnyireÈ.

ÈIgen. Na és, hoty szokott azÈ | Ètörténi? Elmegy az édesannyá<val, és akkor mit mondanakÈ>?

ÈKor mit? Az édësannyávaµ, hát ugyë akkor má a leÐgénnye mëgbeÐszéilik ottanék, hotyÈ, hogy és mikép. Hát osztá akkor a lányokÈ, | Èna má a legénnek az édësannya aszongya, hát hotyha mëg vattok ëgyik a másikáva ölégëdvelÈ, Èakkor hát csak ÝÈ | Èlëgyetëk, nekünk jó lësszÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈHát> igyÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa asztánÈ, Èrégen vót szokázsba a móring, mi vót az mégÈ? <Kérem móring, emlékszik ráÈ>?}

ÈMóring? Håt, tuggya Isten, aµra nëm is annyira emlékszëm én máÏ, az én idõmbeÈ

{-1 <ÈNem vótÈ>.}

ÈÝ asztaµpénznek mon<táÏkÈ>

{-1 ÈNa mi vót az az <asztalpénzÈ>?}

ÈNa úty, hoty hát attak ötven for-, ötfen pöngõ, vagy nëm is tudom má mijeÐn vót, amikor a mi lakodalmunk izs vót tizënkilendzbe, nëm is tom é²È. ÈÖtfen forintotÈ, Èvagy ötfen pöngõ, vagy mi vót. IgyÈ,

{-1 ÈI<genÈ>.}

Èity pé²nzbe valamennyi összegët attak, osztán ÝÈ | Èav vót, asszonták ez az asztaµpé²zÈ.

{-1 ÈIgen, jóÈ. ÈNa, néni kérem, haÈ | Èkészülõdnek a lakodalomra, ki hívja meg a vendégeketÈ?}

Èüfényëg vannakÈ.

{-1 I<ÈgenÈ>.}

ÈVan @@@@ rokongyerëkëk, osztá azok a võfényëk, osztá azok hijják a vendégëketÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa most mikor elközelget a lakodalom napja, hoty készülõdnek hozzé, mit fõznek, <sütnek, hogy megy ez? Mit vágnakÈ>?}

ÈHát, mit fõznek mëg? Eµsõ nap ugyë sütik a kaláÏcsot, azután kuglófot, akkor kocsonyát fõzzükÈ. ÈAkkor váÏgnok ugyë disznót is, mëg borgyut mas má leÐktöbnyireÐÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor aÏsztá ugyëÈ | Èebbü vam mindën féle. Mëk tyukokat vágnak, abbu van ugyë jó leÐvesÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor aszt a tyukhust, asz mëk håt csak ojan ÝÈ | Èpecsënyének van odaadval. Nincsen | mëkcsináva pörkûtnekÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNos, hátÈ, Èkinek a házánál gyûlnek össze a vendégekÈ? A võlegényes házná, vagy a menyasszonnálÈ?}

ÈHåt ugyë Ý | võlegényës háÏznáÏ gyünnek ëØssze, akkor mior a võlegényës háÏznáÏ ëØsszegyünnek, akkor ha a faluba vanÈ, Èakkor mënnek a mënyasszonyé, ha pedig vidéÏkënn, akkor is hát ugyë onnand indul aÈ | ÈnásznépeÐ jaÈ | Èmënyasszonyér, ha <vidékën> van. Akkor kocsival mënnekÈ,

{-1 ÈIgenÈ. ÈIgen, tessék csak mon<daniÈ>!}

<ÈIgen>, kocsival mënnek, hotyha vidékën van a mënyasszon. Ha peÐdik faluba van, akkor mëk hát csak igy mënnek, ugyëÈ.

{-1 Elmennek érte <a menyasszonyérÈ>.}

<ÈIgen, ig>en, <onnatÈ>

{-1 ÈNa, déelõt vagy délután szokot <lenni az esküvõÈ>?}

ÈLeÐktöbnyire délutánÈ.

{-1 <ÈDélutánÈ>.}

<ÈDélután> kéÐt órakor vagy négy órakor, mikor mijeÐn az üdõszak. Ugyë téli üdõszaGba jobban két óra tájbaÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈMikor> má ugyë hosszabb a nap, akkor négy óra tájba szoktak eÐskünniÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa most esküvõ után micsinálnakÈ?}

ÈHåt eÐskövõ után akkaÏr mëg visszakisérik a mënyasszont aÈ | Èsaját <házukho´È>,

{-1 ÈHázához, igenÈ.}

ÈAkkor ottannék mullatnak, ugyëÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

ÈTáncúnak, muzsikának. Akkor osztám má, mikor egészen [!] beÈ | Èsötétëdik, akkor eµkéÏsérik a võlegényës háÏszhoÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor aszt ott ugyë beÐûneÐk aÈ | Èzasztaµhol, autá asztán sorra gyün a, táÏlujják a vaÏcsoráÏt fõÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHátÈ.

{-1 ÈMi vam vacsoráraÈ?}

ÈVaÏcsoráÏraÈ? ÈMeÐtétleÐveÐs, hus<leÐveÐsÈ>,

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkorÈ | ÈriskáÏsaÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èakkor hozzá pörkûttÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<Èakkor> mëg disznópecsënyeÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èakkor ahhó savanyóÏsáÏGÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èakkor utánna va²r rétes mëk süteményëk, ijenÈ | (?<Èlikas>) süteményÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈAkkor Ý vacsorára ez van. Akkor éjfé felé, akkor mëg máÏ kuglófot szokunk fõüszeletü´niÈ.

{-1 Mhm.}

Akkor mëg osztá az van. Mëg akkor má mëgen éjfél, éjfél után ugyë háÏrom óra fele, akor mëg má kocsonyát, kaláccsaµ, likaskaláccsa.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAkkor mëg osztá az van. Mëg akkor má mëgen éjfél, éjfél utánÈ | Èugyë háÏrom óra fele, akkor mëg má kocsonyátÈ,

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ.}

Èkaláccsaµ, likaskaláccsaÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa, jó, kedves néniÈ. Hát asz tessék nekem megmondani, hogy a menyasszontánc asz hoty szokot történni, mikorÈ?}

ÈMënyasszontánc? Mikor fõÏkét a vaÏcsoraÏÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMikor eµÈ | Èkét a vacsora, akkor aÏszt ugyëmáÏskor szokták, iszë talá² jaz igazgató is még emlékszik rá, hoty háÏt | Èszokták ittennék ÝÈ | Èkiköszönteni a mënyaszontÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈVótak itt ojan jó | nótás embërëk, ojan jo hangujak, ugyë még mikor ez a mi Miskánk is fiatal (volt, ez is) oda szokot közibük ányi, jó hangÔgya vót neki, sztá köszöntötték ki aÈ

{-1 ÈMeny<asszontÈ>.}

<ÈmënyasszontÈ>.

{-1 <ÈNa> most a fátyol rajta marattÈ?}

ÈAkkor a fátyol még a fejé²n vótÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈUgyë akkor asztá> kiköszöntötték, akkor azután lët mënyecskeÈ.

{-1 ÈIgenÈ}

<ÈMikor> kimëntek, akkor asztám fõtëtték neÐkijeÐ a mënyecskefejet, pilléinek neÐveÐszték itte²È.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAmive bekötötték a feÐjitÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈAkkor osztá> beÐgyüt pénzre táncúniÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJó vanÈ. ÈNa meddig tartott a lakodalomÈ?}

ÈMeÐddik tartot? Hát ÝÈ | Èugyë a lakodalom az estekezdöÏ´döt, rëggel az má hát tiz óra felé akkor má el | végzõdöttÈ. [Nevet]

{-1 <ÈIgenÈ>. ÈMhmÈ.}

ÈVan ám, hát ugye, vót, hoty két este izs vót, dehát a lektöbnyire csak ittennék ëggy-ëggy eÐsteÐ tartottákÈ.