Úny (Komárom megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1964. január 8-án.

Adatközlõ: Molnár Jánosné sz. Rákóczi Gizella, 72 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1968-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈTavasszal mikor, mijen fõdbe, hogy vetëtték a keÐndërtÈ?}

ÈTavasszal rendës, fris fõdbe, szántot fõdbe eÐlveÐtëttíkÈ, Ès kikeµlt, akkorÈ, Èmikor kikeµt, hát nyõt szípenn, és akkor mëgnyüõtt, a virágossat, valaki gyün pedig ëÈ.

{-1 ÈMolnár néni, akkor ott hatytuk abba, ugye, hogy nõtt a ken<dër, ugyë>.}

<ÈIgën, ésÈ> | ÈÝ mëgnõtt, és a virágossat kiszëttík a magvas közûÈ, Èaszt elásztották, és abbú lëtt a szëp kendërÈ, ÈéÐs a magvassat pedig hatyták mëgnõnyi, Ès a magvát kicsípöltík, és abbú lëtt a gorombaÈ. ÈZsáknok való kendërÈ. ÈÉs asztat elásztottákÈ, ÈkitilósztákÈ, Èki | gerebenyësztík, éÐs mëg, Èelkíszítëttík, éÐs mëkfonták, s mëkszûtíkÈ.

{-1 ÈÝ Molnár néni, hogyan ásztatták a kendert, <mijenÈ>?}

<ÈVízbe> raktákÈ, Èés lëfõdeµtíkÈ, Èlë | nyomtákÈ, ÈéÐs akkor, mikor má ázott ëgy | mëgnísztík, hogy ëlëgendõ-ëÈ. ÈÁzott, akkor kiszëttíkÈ, ÈmëÐkszáritottáÏk, és u´ty törtíkÈ.

{-1 ÈJó. Igen. <@È>}

<ÈTiló>ták, gerebënyësztíkÈ. <È@@@È>

{-1 <ÈVolt a közelbe> kender<ásztatóÈ>?}

<ÈFojógba> nálunk csak, ijen patakogna. Nëm vót it közelibeÈ. ÈSzomszít faluba, ot vót rígënte, ott ásztották a tóGbaÈ. ÈTinnyei tóbaÈ.

{-1 ÈIt tó nem <vótÈ>.}

<ÈNëmÈ>, ÈCsak aÈ, Èfaf-, fojóGbaÈ. ÈOt a nagybaÈ. ÈAkinek töb vót, eµvitte a tóbaÈ.

{-1 ÈÉs Molnár néni, a fonás, hogy ment? Hoty fonták a, a kendert? Szóval közössen, igy összejöttek-e vaty pedig hogy vót a szokás?È}

ÈHát, vót ugy ësszegyüttek a fijatalok, az öregebbek mëgin külön ö§sszegyüttek, és úty fonták Èelõsször a finomabbatÈ, Èés fölÈ | Èmotollászták, és asztat mëGÈ | ÈizéÐtík, áÏsz-, mëgim mëg | til- izétík, szapúták, Èés fölÈ | Èizétek gombolagogba, és úgy vittík a takácsho mëkszûniÈ.

{-1 ÈTélen fontak? Télen <@@È>?}

ÈTéÐlën, téÐlënÈ. ÈNyáronn a munkáÏjáÏt vígesztík, iés a más munkát. Csak téÐlënÈ. ÈS tavaszkor mëk hát máÈ | Èelkíszítëttík a gombolagokat, éÐs ugy vittík aÈ | Ètakácshoz mëkszûnyiÈ.

{-1 ÈHáznál nëm szõttekÈ?}

ÈMinálunk nëmÈ. ÈNëm vót szüvísÈ.

{-1 È És után, Ý, a takács mit szõtt belõle Molnár néniÈ? ÈA kenderbõÈ.}

ÈSzü£ö¡tt kënyérruhákot, törûközõket, lepedõketÈ, Èés zsákokat a gorombábbu, a magvaZsbú valóbú zsákokat szûtÈ. ÈS osztán oan szalmazsákokatÈ. ÈIjesmitÈ.

{-1 ÈCsináltak mintássat is ? Például <törüközõgbõlÈ.}

<ÈMintásot is csinátok>, akkor vëttek fonalatÈ, Èeszt a pirosfonalat vagy ami | vaty kéket, és aszt közibe szûte a takácsÈ | Èszíp mintáÏroÈ. ÈA- abrosznak is a közepireÈ, Èés a törûközõnek pedig így, Èëty húsz centire a szílibeÈ. ÈËty húsz centiÈ | Ètávolságro, má a szílitülÈ.

{-1 ÈAszt hoty csináta bele a takács aszt a csíkot vagy mintátÈ?}

ÈHå´t ugyë az, annak vót ahhó való kíszlete, amitÈ | Èmikor köllöt vóna izéÐnyi eszt a szöÏvíst, hát aszt akkor szûte bele, mikor annak az üdeje vótÈ. ÈHát ö´ má aszt tutta, hoty hugyan hÝÈ. ÈIt nëm vót szüveÈ.

{-1 <ÈÝ Fehérí>tették is a vásznat, Molnár <néniÈ>?}

<ÈMikorÈ> ÈmëglëØtt, akkor mëgincsak kifehírítëttík hamuvalÈ.

{-1 ÈHogyan csináltákÈ?}

ÈAh alúra tëttekÈ | Èoan fákotÈ, ÈéÐs rá a ruhákot, hogy në a fenekihöz elírjën, és akkor rá a hamut, ëgy másikÈ | Èlepedõre, oan öregebreÈ, Èés arra fojton öntöttík a meÐleÐg vizetÈ. ÈElüõször nëm ám forrót, osz mindig melegebbet, mindiGÈ, ÈéÐs utóbb osz azÈ | Èfölforrot, akkor osz abahatták, és ëgy nap álnyi hattákÈ, Èvaty két nap, és akkor kiszëttík, s vittík a fojóraÈ. ÈOttan jó kiszapútákÈ. ÈÉÐs akkor má szíp fehír vót. Kifagyot, kiszárott, és szíp fehír lëttÈ.

{-1 ÈMolnár néniÈ, ÈmitÝ vartak ebböl a vászonból asztán? Ugye hát lepedõt, és <@@@ isÈ>?}

<ÈHát má az én idõ>, koromba csak, rígente vartag belülleÈ | Èalsónadrágot, Èmëg ingëket is, fírfiaknak. Mëg nõknek félingët, mëg aszt aµÈ | ÈpöntöltÈ. ÈDe má mi | ÈkorungbaÈ, Èakkor csak lepedõtÈ, Èasztaµravalót, törûközõt, këØnyérruhátÈ, Èi- zsáÏkot, ijesmitÈ. ÈAkkor má mást nëm csinátok belülle, mer akkor gyócs vótÈ, Èés asztat hasznáták fölÈ.

{-1 ÈÉs Molnár néni, a régi öregeknekÈ, Èmijen vót a ruhászkodásuk? Mibe jártak a régiÈ | Èöreg férfiak, asszonyokÈ? ÈSzoal hol, mijen ruhágba jártak akkor mégÈ?}

ÈPosztóba ünnepënÈ, ÈésÈ | Èangolbõr féle ruháÏbo köznaponÈ, ÈéÐs osztánn ez a trikóruhaÈ. ÈDe nëm így vót, mim most, hoty tudom éÐm mennyi vót ëgynekÈ, Èsë az én apámnok, së testvírëmnek, së sënkinek. ÈÖrût, hotyha vót neki | ÈkéÐt-három öltözet ruháÏjoÈ. ÈÉÐs az ünneplõt is belü flanël vótÈ, Èvaty kík pargët, az a cérnapargët, ÈéÐs kifordította, Èés köznap abba járt, Èvasárnop pedig mëkfordította, Èés a posztót vëtte föjjüre [?], vagy a szövetëtÈ. ÈKi mit tudot vënnyiÈ. ÈNëm vót ojanÈ | Èsok, mim most, ab bisztosÈ.

{-1 ÈAsz<tánÈ>}

ÈHát a, falun, <nëm> beszilünk az urak<ruÈ>.

{-1 ÈIgenÈ. <ÈIgen>, úgy vanÈ. ÈNo most Molnár néniÈ, még aszt mekkérdezném, hogyÈ | Èamikor vászonból vartak ruhát is az öregek, akkor aszt hogy mosták, hogy vót a mosás, ez a szapulás, vót régenÈ?}

ÈAm, annak a mosáso, aszt is tudom, mer kislá²n vótam még akkor, Ède tudomÈ. ÈAz beásztottákÈ, Èelõzõ nap beszappanyoszták, Èés akkor asz nëm dörzsõhette, mer az kemín, kírges vót, Èbelerakta ëty szapullóbaÈ, È@ annak a szapullónak vót ëgy ijen (? dúgazó) fájoÈ, Èakivel a vizet kiengette, vaty csapjaÈ, Èés asztat berakta mint szípen sorba, a lektetejere fahamut tëttÈ. ÈDe sok fahamut. ÈS arra öntögette a meleg vizet, Èmikor osztám má forrot az a ruha, annyi sokszor öntöt meleg vizet, Èakkor osz abbahattaÈ. ÈAbba hatta ányi ëgy napot vaty két napot, és akkor újbul a fojón | Èkiverëgette aszt a ruháÏt. És nagyon szíp lëtt avval. ÈAsz tudom, mëg láttom a rígi öregëked, de magam nëm sokat csinátom, csak lepedõket. ÈÍty csinátomÈ.

{-1 ÈÉsÈ | na akkó vasaló nem vót még, ugye Molnár né<niÈ>?}

ÈMágolló, ahhoz vasalló nëm írt sëmmitÈ.

{-1 ÈÅhåÈ.}

ÈMángollófaÈ.

{-1 <ÈA aszt hoty> csináltákÈ?}

ÈHåt ëggy oanÈ, Èmind aµ, kivel tésztát nyújtnak, oan sodrófaÈ, Èëty kicsid gorombáb, avval fölcsavartákÈ. ÈS még van a palláson ëÏjen hosszú fa, ijen szílësses, annak vótak ijen görözgyei. ÈÉs avvalÈ | Èíty sodroszták, hoty, és mëkpuhították a vásznot. Nekünk még megvan az aÈ, Èmëg az a fa is, akivel vertük a vásznot, hoty kivergyük belülle aszt a Èhamus, piszkos vizetÈ. ÈMer aszt úgy köllöt kivernyi belülle, fojónÈ. ÈMindaddig vertík, mëg tiszta víz nëm fojott a váÏszonbulÈ.

{-1 És hogy vót, hányszor mostak egy évbe, így nyáron inkáb vaty télen is szok<takÈ>? }

ÈHát håt úty szokták esztet leginkáp, hoty kora tavassza má kíszûtek a nyárroÈ, Èmer nyáron töb munka vót. ÈS mikor a legnagyob munka vót, Ètöb ruha vót, férerakták, de má õsz felé osztán télire elkíszitëttík a tisztaÈ | Èvászonnemût. ÈKéccër-háromszor, kinek hugyan vót ruháÏjoÈ. ÈÍty szapút, szapulásnok montákÈ.

{-1 ÈMég eggyet mekkérdeznék Molnár nénitõl, hogy ÈMolnár néni a, a lakodalmakat hoty szokták megrendezni itt a faluba igyÈ? Hát még inkáb úgy régebben, hogy | Èmijen ö készülõsés volt a lakodalmas háznál, hogy hivogatták a vendégeket, hogy vót esz szokázsba régeb, régebben mégÈ?}

RéÐgebben mëg ugy vót a szokás a lakodalomnakÈ, ÈhoGy | mëkhíták közelbe rokonokat, vaty ki, hogyanÈ, Èvõfínyëk áltol. Két fírfi | Èvitte eszt aÈ | ÈkendõzsbototÈ, Èés rajta a narancs vagy almaÈ, Èrozmaring, éÐs mënt házru-házro, versëket mondott, és mëkhíta jaÈ | ÈrokonságotÈ. ÈÉÐs azok mëk hát elõte napogba, má a rokonság ëgyüt sütöt, fõzött, aki hát hászhó tartozot jobbanÈ, ÈelkíszítëttíkÈ. ÈKor osztá²h hátÈ | Èíty tartották a lakodalmatÈ, ÈhoGy | mëkfelelõen összegyüttek, és mëkfelelõen vót is mitÈ | Èënnyi, innya, az bisztosÈ.

{-1 ÈMikor kezdõdött a, a, mikor lakodalom napja eljötÈ, Èugye hogy, mikor gyülekesztek a vendégek, mejik háznál, hogy vót esz szokásÈ?}

ÈA võlegínyës háznáÈ | Èësszegyülekëzëtt a võlegínnek aÈ | Èrokonságo, a mënyasszonyi házná a mënyasszonyi rokonság, és a võlegíny hásztul mëntel a võlegínnyel ëggyüttÈ | Èa lëjányos hászhozÈ, Èés ot kikírtík a lántÈ, Èés úgy mëntek az eÐsküvõreÐÈ. ÈLány a zõ násznagyávolÈ | ÈéÐs nyoszojulányoival, a võlegíny mëg az övével, éÐs visszafelé, mår szípeÐn párbo gyüttek hazaÈ.

{2 ÈCigányok mëk húsztákÈ.}

ÈHúsztákÈ.

{2 ÈIgen, i<genÈ>

<È@> teÐmplomig is, mëg vissza isÈ.

{-1 ÈA templomba ki vezette be a mënyasszonyt, hogy vót asz szokásÈ?}

ÈA násznagy vezette be és a nyoszojulányai. S ëgymás mellé a padba, külön-külön ûtekÈ. ÈÉs úgy aÈ | ÈplébáÏnos ur kihiftaÈ | ÈõketÈ, Èés kimëntekÈ. ÈMá ott asztá az oltár elött aÈ | Èvõlegíny a mënyasszom mellé átÈ, Èés a mënyasszonná az õ násznaggya vótÈ, Èa võlegínnyéÐ mek szinte az õ ná-, a võlegín násznaggya vótÈ. ÈÉs úgyÈ | Èmënt aÈ, Èa, izéjük, amit a, Èeskü<võ, hogy a>, igënÈ.

{-1 <ÈEsküvõÈ>. ÈÉs Molnár néniÈ, Èkikérés vót, Èmënyasszony <kikérésÈ>?}

<ÈVót, vótÈ>. ÈAnnékü´ nëm is vótÈ.

{-1 Aszt hoty, hogy vót, <az a szokásÈ>?}

<ÈHåt ugyë, ezÈ>. ÈÚty, hogy mindënki sírtÈ. ÈElbúcsúsztatták a ídësannyátul, ídësapjátu, testvírjeitülÈ, Èés kikírtíkÈ, Èhotyhát engeggye mëk, hoty | ez és ez elvëhesse és megesküdhesse, hát szóval szípen vót, nagyon szípen. Sírás nékû nëm vótÈ.

{-1 ÈÉs aÈ, Èlakodalmas háznál, ahol vót a lakodalom, ot hol rendeszkettek be? Szobába, sátorba, vagy vót valamiÈ?}

ÈHát nyáron kint az udvarba isÈ, Èmëg a szobát kiÈ, Èbútorokat elhejësztík máshovaÈ, Èhogy a ÈÝ lakás üressëm mara-, üressem maraggyon, csak asztalokka´ légyén körû ÈrakvaÈ. ÈÉs ëvís, ivás, ijesmiÈ | Èot vót jobbanÈ, Ès az udvaron vót a mulatás. De hot télëm bizom mindënki behurcókodott a melegreÈ. ÈÉs ot tartották a szobágboÈ. ÈKonyhábo, szóval az egísz ípüledbe. Kihordoszkottak, és ki, mijenÈ | Èvendíggeµ rendõközött, ÈaszerintÈ | Èadot hejetÈ.

{-1 ÈHány napik tartott ëgy-ëgy lakodalomÈ ?}

ÈVan akiné ëgy nap, van akiné két napÈ, Èmikor, hugyan, kinéÈ. ÈLekföjjep csak aszt unta mëk, hoGy má álmos vót, és fárot vót mindënki, éÐzs ballagot haza Èlëfekünnyi. ÈDe máskülömben hát aÈ | Èkoszt csak mindëkinéÐ megvót, mer ugyan annyit kíszítëttekÈ, Èhoty hát még maratt, töb, mint feleÈ. ÈAsz lëhetët mindëhunnan hallanyi, hoGy | Èmég ëggyet lëhetët vóna kiállittanyiÈ.