Szilsárkány (Gyõr-Sopron megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1960. október 18-án.

Adatközlõ: özv. Sebestyén Jánosné, 81 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1966-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

ÈKírëmÈ | akkor mi£ë¡g tizeÐnn is feÐjtëttük a tollatÈ. ÈKukoricáÏt feÐjtëttünkÈ, Èhát a vil´ágon mindënt, ami csak dolog vu£o¡t. Bizon dúgosztam ölögetÈ, ÈölögetÈ.

{-1 ÈHå´t a mezõn leszették a kukoricát, <ugyë asztánÈ>}

ÈAz a kuk- a meÐzü£ö¡n lëszëttük kírëm a kukoricát, nëm um mim mast, hoty kint mëkfeÐjtik. Nëm. MáÏ akkor mink lëszëttük, osztáÏn ahováÏ tuttuk, oda tëttük, osztá eÐsteÐ feÐjtëttük, ameddik hát | Èmëg nëm lëttÈ. ÈHát asztáÏn <máÏs mëgÈ>

{-1 <ÈKik segítettekÈ> ?}

ÈSegítëttek? Hát hoty kikÈ?

{-1 ÈKik segítettek <esteÈ>?}

<È@@È> ÈEsteÐÈ? ÈA szomszi£ë¡dokÈ, ÈáÏggyütteÐk mi£ë¡k tizeÐm mëk huszann is vu£o¡tunkÈ. ÈMink mëg visszaÈ, Èha´t mink mëg visszasegitëttük azoknak, akik mineÐkünk seÐgíÐtöttekÈ. ÈEz igy mënt mindigÈ. ÈHå´t ma máÏ, <mast> azi£ë¡r ë kicsint okossabban vanÈ, Èmer mast kint a meÐzzü£ö¡n ot lëfeÐjtikÈ, Èosztå´ keÐveÐsseÐbb a munka ithon velëÈ. ÈDe akkor bizon töb vuo¬t, meÐr ha kicsin vu¤o¬¢t a heÐl ugyë, a fosztáÏst, mindënt, Èhå´ most rajtahaggyák a száÏráÏn a fosztástÈ. ÈMost azi£ë¡rÈ | Èëk kicsint jobban, ÈfinomabbóÏ vanÈ.

{-1 ÈAsztá fölkötöszték a kukori<cát régenÈ>?}

ÈNëm, uty fontáÏk föl koszuruzsba. ÈFölfontáÏk koszoruzsbaÈ, ÈosztáÏn akkor fölaggatta az embër gyerëkë kint az udvaron rudraÈ. ÈEv vu£o¡t veÐlëÈ.

{-1 ÈMekkora vót egy ijen koszoruÈ?}

ÈMëgÈ | ÈVu¤o¬¢t ojan is, hogy háÏtÈ | Ètri£ë¡fáÏtok ottonni£ë¡k, a leÐgi´nyëk vu¤o¬¢tak vaty fiatalembërëk vu¤o¬¢takÈ, Èakkor fontak ám mi£ë¡g háÏrmot is összöÈ, Èhogy alik tutta az embër gyerëkë odább eÐmi£ë¡nyi. KineÐveÐttík az embër gyerëkit, ho háÏtÈ | ÈháÏt iszën mas lëz gongya a Sebëstyi£ë¡n bácsinak fü£ö¡vinnyi eszt a koszorust [nevet]È. ÈÝ De aztá mën voϤe¢t akiÈ, Èha harmados kukorica voϤe¢tÈ, Èakkor szász feÐjeÐt tëttüng beÐleÐjjëÈ. ÈHa peÐdik feÐleÐs kukorica vu£o¡tÈ, Èakkor mëk hát ugyë a feÐlit ugyis oda köllött vinnyi a gazdáÏjáho. ÈFeÐlit mëg hosztuk mihozzáÏnkÈ. ÈHå´t igy vu¤o¬¢t uramÈ.

{-1 ÈA lányok is ott voltak a <fosztásonÈ>?}

<ÈIgën, a> láÏnyok is, legi´nyek is, mëg muzsikáÏotok isÈ, Èmëk táÏncúltak isÈ.

{-1 ÈNem heccelõttek ott a legények a lányokkalÈ?}

<ÈNem>. <ÈHát> azi£ë¡ az, mind a fiatalembërëk ugyëÈ, Èazi£ë¡ az nëm, izi£ë¡, uty kölleÐmeÐtlensíg nëm vu¤o¬¢t sohasëÈ. ÈAz i£ë¡n embërëm nagyon szigoru embër vu¤o¬¢tÈ. ÈNëm lëheÐtët vu£o¡na elöttö tudomisi£ë¡n mitÈ. ÈÖt lëáÏn vu¤o¬¢t ám uram, Èöt lëánÈ. ÈAszt a nëm lëheÐtët mihozzánkÈ, Ènagyon szigoru embër vu¤o¬¢t arra a vígre. Hå´t Ènëm vu¤o¬¢t rossz embër ám, nagyon is finom, ju£o¡ eÐmbër vu¤o¬¢t, az IsteÐn áÏlgyo mëg ott a haluó fölgyibe. ÈCsak av vuo¬t, ho Èlányoknak szigoru vu¤o¬´¢t velëk,

{-1 ÈHát köllött is aÈ}

ÈNëm vu£o¡t szabad nekijjëk szabadom mënnyi [nevet]È. ÈOdagyüttek a fiatalembërëk, akiket hát mëg lëhet [hívni], pi£ë¡ldául eÐnneÐk aÈ, Èaki it vu¤o¬¢lt, ezën a tanáÏrnü£ö¡neÐkÈ | Èa napáÏnok az aura, az mindig ottÈ | Èszokot lënnyi náÏlunkÈ. ÈNagyon ju¤o¬¢ gyerëk vu¤o¬¢t, ëty finom, ëty okos, mëkÈ Èmindë hogyan háÏt ëty intëligëns fiataleÐmbër voϤe¢tÈ. ÈAzok mëkcsináÏhottak ot mindënt, rihëkheÐtteÐk, röhökteÐkÈ, ÈneÐveÐtteÐk, trëϤe¢fáÏtok, mindën. Azoki£ë¡r nëm haragudott, Ède ha mázs gyütt, ollan, aki háÏt ë kicsint magán tul vo¬¤u¢t a száÏjáÏvolÈ, Èasz nëm sziveltëÈ. ÈTessík!È [Valaki jött.] ÈNa teÐssík kírëm uraim [mongyuk] mëg ÈõszintëϤe¢n, hoty hå´t ugyë eÐlöb muzsikáÏtok a leÐgínyëk, falun vígig ínëkölteÐk. MáÏma nëmÈ. ÈMáma nëm tudom, hogy miër nëm, szabad-ë vagy nëm szabad, ugyë hå´t errül i£ë¡n nëm tudok. MeÐr i£ë¡n nëm mënëk a faluba së igën, hacsak az ëty templomba nëm mënëk, i£ë¡n máshá nëm mëgyëkÈ. ÈHam Akkor háÏt ugyë eÐgísz máÏskíb vu¤o¬¢t, eÐgísz máÏskíbb. Nëm mondom áÏm, ho taláÏn job vu£o¡tÈ, Ècsak háÏt mi£ë¡gis akkor ugyë a fiatalság azi£ë¡r ÈeÐlínëkût, mëg eдmuzsikáÏotottáÏk, mëg mindënt eÐköveÐtteÐk ijen, jobban a faluba is mim mast. MoÐst azi£ë¡r nëmÈ.

{-1 ÈAsztán akkor rendesztek valami bált farsank, <húshagyú ketkorÈ>?}

ÈHå´tÈ | Èaz ëb bucsun kívül nëm tudok uraÏm mondanyiÈ.

{-1 ÈBucsukor vót bál?È}

ÈBucsu, nëm bál, hanëm bucsukor, háÏt ugyë akkor këϤe¢t napozs bucsu vu£Ý¡t. Akkor múllatot mindënki, akinek Ètehetsígë vu¤o¬¢t hozzáÏjoÈ.

{-1 ÈAkkor vendégeket is <hivtak a hászhozÈ>?}

<ÈIgën, akkor> osztán veÐndígëg gyüttek, hát kinek Èa a hozzátartozu¤o¬´¢jiÈ. ÈKinek ki Pestrü, mëg innej mëg onnajd, ahun, kinek hun vu¤o¬¢t a hozzátartozu¤o¬¢jaÈ.

{-1 ÈSztá mit szoktak fõzni akkor, mijen ebédet készítettek a <vendégeknekÈ>?}

ÈMijent? Hå´tÈ | Èugyë akkor, mëgmondom õÏeszintëϤe¢n, hogy akkor torta nëmigën vu¤o¬¢tÈ. [nevet] ÈHanëm akkor vu£o¡t kugliÈ, Èmëk hå´t valamijen máÏs apru¤o¬¢ tëϤe¢sztákÈ, Èmákosrítes. IjeÐnëk vu¤o¬¢tak, mëk hus, bor öliGÈ. ÈHå´t azëϤe¢r ez vu¤o¬¢t mindig, háÏt attu nëm szabad [mektartósztatni magukat]. Mëk hát akinek vu¤o¬¢t mongyuk, mináÏlunk av vu¤o¬¢t uram a leÐgnagyob baj, hogy ugyë áÏldozu¤o¬¢ csötörtökönÈ, ÈáÏldozu¤o¬¢kor vu¤o¬¢t aÈ, Èáldozu¤o¬¢korÈ, ÈáÏldozu¤o¬¢kor vu¤o¬¢t a bucsunÈ, Èakkor mëϤe¢g nëm lëheÐtëtt | Èludat tömnyi, rëϤe¢cëϤe¢t tömnyi, Èijesmit nëm lëheÐtëtt, meÐr, akkor csak a disznóehus fordút elö£e¡È.