Soponya (Fejér megye)

A magnófelvételt készítette Végh József, 1964. március 3-án.

Adatközlõ: Baráth Józsefné Kovács Lídia, 63 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

ÈHogy elõzõ nap hozzák a bort az eÐmbërëkÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈMink> mëk tésztát készittünk vacsoráhóÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkor hi- összehijjuk a rokonyokat, testvérëket, náÏszaimatÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èmëg a fijamat, az ëggyiket, mer hát a máÏsik, mëg az unokáÏkotÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈSztá akkor az rëggeµ lëvágÔgyák, mëkpörzsölikÈ, ÈpörkölikÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èszalmávó. Fölbán | bontyák, fölbontyák. Akkor süttyük a peÐcsënyét, van a ebédre aÈ | Èjó guláÏs peÐcsënyeÈ. ÈË kis savanyuvaµÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAzután van a vacsoraÈ.

{-1 ÈMi vam vacsorá<raÈ>?}

<ÈVa>csorára mëg van akkor mëginÈ | Èa peÐcsënyeÐ. Akkor mëg vanÈ | Èvan | van a ka´lbász, h´rka, tõteléÏkëkÈ, Èmëg ë kis téÏsztaÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈË kis valami finomap téÏsztaÈ. ÈMëg borÈ. <ÈIjeÐsmiÈ>.

{- 1 ÈNa hát járt-e a néni ki aratni lánykorába, <fiatalÈ>?}

<ÈNëm vó>tam ljánkorombaÈ.

{-1 <ÈÉs asszonykéntÈ>}

<ÈMikor férhëz>mëntem, akkor vótam ëggy éÏvënÈ, <Ètöbbet> nëmÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈMer mindig aÏraÏtó vótÈ.

{-1 ÈArató vót, igenÈ.}

ÈCsak ëggy éÏvën mëkpróbáÏtották velem, <hoty tudok-ë markot szënnyiÈ>.

{-1 <ÈNahát, hogyan történik az aratás>? Tessék csak elmondaniÈ! ÈMit néz meg a gazda, mielõt hozzákezdenek <az aratáshozÈ>?}

<ÈHogy mijen a> szëme neÐki, mëgnéÏzi, hogy lëhet-ë máÏÈ, Èhogy nëm-ë kováÏszosÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAsztá, azutá vágÔgyo a rëndëtÈ, Èasszom mëg a lëán szëdiÈ. ÈVagy a kü- mejik a | kiné mi vanÈ. ÈMer mondom, éÏn csak ëggy éÏ<vig arattam, továb> nëmÈ.

{-1 <ÈNa asztánÈ>, Èmibe kötik össze aÈ?}

ÈCsinának elösször kötelet, aÏsztá aÏbbaÏÈ. ÈEеteÐrittik a kív-, a kívekötõ szoktya eеteÐritteÐnyi a marokszëdõnekÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èasztá a marokszëdõ mëk szëdiÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

<ÈA kívekötõ> kötiÈ.

{-1 È@@@È ÈAsztán mi történikÈ?}

ÈAsztá akkor kërëzdbe raktyák, összehorgyák háÏrmozsva, asztá ugy raktyák kërëzdbeÈ.

{-1 ÈMeddig marad kerezdbe a búzaÈ?}

ÈHá mig lë nëm fogy az aratás, nëm éÏrneÐk rá takaronnyiÈ. ÈSztá akkor, mikor taÏkaÏrosznak, behorgyáÏkÈ

{-1 ÈHovaÈ?}

<ÈaÏsztaÏg>baÏ az udva´raÈ, Èmég akkor, <amikorÈ>

{-1 ÈÉs akkor mi történikÈ?}

Asztán csíÐplõgéÏppel eµcséÏpëlik.

{-1 ÈNéni emlékszik arra az idõre, mikor még nyomtattakÈ?}

Aµra nëm.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMá mink akkor nëmÈ.

{-1 ÈHát láttot-ë olyat, hogy mikor zsuppot csinálnak, asz hogyÈ?}

ÈIgën, asztat eµcsíÐpëlik cséÏpfávóÈ.

{-1 ÈIgen, olyat látott-e <a néniÈ>?}

ÈLátot, mer láttom, mëg méÏg veÐrteÐm isÈ.

{-1 ÈNa, hoty <történik, mongyaÈ>!}

<ÈMer szoktuk asz mëkcsiná>nyi | Èelötte való évëm másik évre kötélnekÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈA záÏrpáÏnok mëk kukoricáÏnok, csutánok, anna-, abba szoktak kötnyiÈ. ÈAsztat kiteritëttíÐk ponyváro mind a két ódaµtt, asztá ütötték avval a csíÐphadaróvaµÈ.

{-1 ÈHá tessék mondani, néniék hogyan szették a kukoricátÈ?}

<ÈMink fosztvaÈ>.

{-1 <ÈMilyen? Foszt-> fosztvaÈ?}

ÈFosztvaÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈSzëttük zsáÏgboÐÈ.

ÈÚty hoszták ha<zaÈ>.

<ÈUgy aÈ>. ÈUgy asztán a kocsira fölöntöttükÈ.

{-1 ÈA néni emlékszik-e még arra, hogy Luca napján | mi vót a szokás régenÈ?}

ÈNëm mertek az öregasszonyok vaÏ´r<nyiÈ>.

{-1 ÈMit montak, mér nem varnak? Bevarják <aÈ>}

ÈBeÐvargyák a tyukok feÐneÐkitÈ. [Nevetés]

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈDe én vartam ám, asztá | Èannál jobban tójtakÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈHát Luca. köszöntés volt-eÈ?}

ÈAz, aµra én nëm em<lékszëkÈ>.

{-1 ÈAµra nem emlék<szikÈ>.}

<ÈNëmÈ>.

{-1 ÈNa jó. Hát tessék mondani, farsang véginÈ, húshagyókedden, vót-e mulccság <a régi idõkbeÈ>?}

<ÈHógynë, de> a§zámÈ.

{-1 ÈMibe õtösztek fölÈ?}

ÈAµ, csak rëndëssen, de asztám mëg vótak maskuráÏkÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈBolon>dosokÈ.

{-1 ÈMijenek vótakÈ?}

ÈEµ Ý embë- vagy lëáÏny, vagy embërÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈÝ aµ izé, asztá akkor mëntek az uccán, jáÏrtáÏk a házokatÈ.

{-1 ÈMhm. Igen. Hát húsvétkor vót-e locsolásÈ?}

ÈIgën, kizsgyerëkëkÈ.

{-1 ÈMivel locsoltakÈ?}

ÈË kis kölnis vizzeµÈ. ÈHocs csak kaptyanak tojáÏst vaty péÏsztÈ.

{-1 ÈTojást hoty készítették, hogy díszítettékÈ?}

ÈMëkföstöttük mink csak ëtyszërüen, ëty szinreÈ. ÈMejik Ý mijent akart, sárgát vaty pirossat. Av vót a lekszëBBÈ.