Somogyszob (Somogy megye)

A magnófelvételt készítette Végh József 1961. március 8-án.

Adatközlõ: Tislér Anna, 54 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1970-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈHoty tették el régen a káposztát? Hogy aszt tessék <nekünk elmesélniÈ>!}

<ÈHát ugyë, mökpu>cóutuk délelõüt szë£i¡pëØnÈ. ÈAkkor kimostuk a hordóutÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

Èakkor eÐsteÐ nekiátunk keÐtteÐn, háÏrman, a szomszéÏdok vagy | hát az ismerõsök, Èés eµszeµtükÈ. ÈAkkor mögmostuk a lábukat, az embörökét, és beleátak a ho´rdóuba, osztán széÏpön beÐleÐtöttük ëgy Èvejlingba vagy ëty teknyõbe, és osztám beleöntösztük a ho´rdógba, azok pedig eµÈ | ÈgáÏzóÏtáÏk. Ugy montuk, hogy gáÏzúÐtáÏk. Eµ | gázúták a káÏposztáÏtÈ. ÈHát ugyë esz tudom róÐula mondanyiÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJóvanÈ. ÈNéni járt-e | fijatal korába aratniÈ?}

ÈIgenÈ. <ÈIgen>, jártamÈ.

{-1 ÈNa, hát aszt tessék elmesélni, hogyÈ | Èmikor foktak hozzá az aratáshoz, mit nézett meg elõbb a gazdaÈ? <ÈAsztán, hogy zajlott ezÈ>.}

<ÈHát ugyë, hogy megérött>-ë a buza, mikol löhet aratnyi. Eµmöntünk nyóc órakkor aratnyi, ugyëÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

<ÈÉim> má tizönhárom éves koromba arattam. ÈMáÏ én akkor <vótam> marokszëdõ¤üТÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>. ÈIgen. Hát ki kaszálta a búzátÈ?/}

/ÈAz éidösapáÏmÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAsz ka-, az vót, asz kaszáÏta lë a gabonát, mindigÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈIgenÈ.

{-1 ÈNa és, akko mibe rakták össze a búzátÈ?}

ÈKeÐreÐzbeÐ raktuk <összeÈ>.

{-1 <ÈAszt nem így> monták itt, hoty kereszt, SzobonÈ. ÈKicsit máskép, de ugyaneszt <a szótÈ>.

{2 ÈKörözdbeÈ.}

{-1 ÈNem így monták, hoty kö<rösztÈ>?}

<ÈKö>rözbe.

{-1 ÈNa, úty tessék <nekem, ahogy @@È>.}

ÈKörözbe vót ragva a buza, këØrëØzbe. <IgeÏnÈ>.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa és meddig marat körözdbe a búzaÈ?}

ÈHát ugyëÈ, Èhárom-négy héitik, hotyhaÈ | ugyë aszt akarták, hoj jóu kiszároggyon, hogy masináhó lëhessön azonnal szállittanyi, ugyë háÏrom-négy napigÈ | Èki²hhaták a meÐz-, háÏrom-néty héitig a mezõn ki²hhatták, Èés akkor uty hortág beÐ kaÏzaÏlbaÈ, Èés akkor ugy mönt a csëéÏplõügëéÏpÈ. ÈAz mög eµmasinåÏ´taÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈHát, Anna néni hallott-e arról, hogy mielõtt még nem vót gõzgép, akkor hoty történt a <cséplésÈ>?}

ÈAkkor ucs cséiüték az öreg embörökÈ.

{-1 ÈLátot maga ijetÈ?}

ÈÝ hogynë. Az öregapám isÈ. ÈAz <öregapám is cséipütÈ>.

{-1 <ÈHun, hun csépeltekÈ>? }

ÈOt kint. Szü- szürünek monták. Fõsarabóuták a | Ègyöppöt, osztá oda lë, széipön kisöpörték, akkorÈ | Èlëterögették a Èkévéket, és ot kicsépõték, osztá mikor má annyi vót a szöm, akkor összesöpörtëéÏkÈ.

{-1 ÈNa, ájjunk meg, merÈ. [vége van a szalagnak]}

[...]

{-1 [Hogyan] Ètisztították meg a szömötÈ?}

ÈUty tisztitottáÏk mög a szömöt, hogy mikor a cséplézs véigetért, Ètalá ëgy nap, kéit nap vaty háÏrom nap, ugyë mennyi mennyiségü vót, hány köröz vót az a gabonaÈ, Èmikor végetért annak az eµcsépléseÈ, Èakkor összetakaritottág zsákogbaÈ, Èosztá akkor ollanÈ | Èizirostán löt fölrostálva, kinn ott a széirünÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈAhol a csëéÏplëéÏZs vót, oda... ot rostátuk lë. Kéizze, kéizze hajtottuk a rostátÈ, Èés ugy löt möktisztidvaÈ.

{-1 ÈNaÈ, Èkedves néni evvót aÈ [magnó ki-bekapcsolás] [Hogyan] Èszedték le régen a kukoricátÈ?}

ÈUgyë régön csak lëtördeµtük a mezõn ugy a | azom módon, hogy a csumába bem vót, és hazavittük, akkor eÐsteÐÈ | Èösszegyüttek a szomszédokÈ | Èmök hát az ismerõsök, Èosztán fosztottunk odahazaÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈA> szobába. Éifélig, tizënëggy órájigÈ, ÈugyëÈ | Èmeddig ki nëm fogyot. HáÏrom-néty kocsi kukorica összeÐ vóÏt öntveÐ a soba közeÐpire, és akkor fosztottuk kiÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkorÈ.

{-1 ÈÉs megkínálták-e valamivel a ÈkukoricafosztókatÈ?/}

/ÈMö§G. Igö§m, mökkináták. UgyëÈ | ÈsavanyópaprikáÏval, jó könyérrelÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈMök hát> ugyë kizs dióuval, kis szõüüvel, ami vóut, ugyë ojasmit szoktak bevinnyi nëéÏkikÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

<ÈIgenÈ>.

{-1 <ÈJóvanÈ>. ÈNa, hát tessék mondani, hát téli estéken szoktak-e ittÈ | Ètol-, tollat fosztani? Régen szokás<ba voltÈ>.}

ÈSzoktunk. <SzoktunkÈ>.

{-1 <ÈMég most is> vanÈ?}

ÈMast iZs van. <Mast izs vanÈ>.

{-1 ÈHát tessék mondani, hoty szokták megrendezni, hogy ne legyen unalmas? ÈMe ha egyedül fosztanána | az asszon, gazdasszon a tollat, aszt megunná. Dehát hoty szokták aszt csinálniÈ?/}

/ÈHát uty szoktuk csinyányi, hogy oda is a szomszédokat össze szoktuk hivnya eÐsteÐ, ugyëÈ, Èakkor osztánÈ | Èoda kiizétük ëggy asztaµra a tollat, és uty körüûtük a szomszédasszonyokka, és uty fosztogat<tukÈ>.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

ÈUty fosztogattukÈ. ÈHáÏrom eÐsteÐ, négy eÐsteÐ is fosztottunk Èvagy ëgy <héitig> is, ugyë mennyi vót aÈ | Ètolnak a meÐnnyiséigeÐÈ.

{-1 <ÈIgenÈ.>}

ÈAnnyi idejig hát ugyë mindëØn eÐsteÐ összegyültünk, és fosztottukÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈHát az áldomás, az mikó <vótÈ>?}

<ÈAz> a legutósó eÐsteÐ vót. Ëk kis sütemén, ëk kisÈ | ÈborocskaÈ, Èvagy amit ugyë hát eµröndösztünk aµra az alkalomra. Vagy ëk kis tëjjaÈ, Èosztá mögittuk, mikor a véigzeD vóut. Má mikor eµvégzõdött a tolfosztásÈ.

{-1 ÈJóvanÈ. ÈHátÈ | Èez volt a tolfosztáÏs. A legények jártak-e régenÈ | Èa tolfosztóbaÈ?}

ÈHát ugyan ideÐ mihozzáÏnk ugyë nem jáÏrtakÈ.

{-1 ÈDe régen, emlékszik-e még kislány korába, ugy <mikor fosztóba el@@È>?}

<ÈHát ugyë, akkor is>, mihozzáÏnk legényök sohasë jár<takÈ>.

{-1 ÈNem <jártakÈ>.}

<ÈNëm> jártak, ugyë, nëm. ÉÏn csak ezëket aÈ | Èzasszonyiakal szeÐreÐtteÐm, szóval a jo´uÈ | Èbarátnõüket, mög illesmit. Legényöket nëm járattunk <ideÈ>.

{-1 È@ értemÈ.}

ÈNëm járattunk. A legényök nëm vótak fosztanyi tollatÈ. <ÈNëm vo£u¡takÈ>. <ÈNëm vo£u¡takÈ>.

{-1 <ÈJo£u¡ vanÈ>. <ÈNa hát ked>ves néni, aszt tessék nekemÈ | elmesélni, hoty hoty szokták a disznótÈ | ÈmegölniÈ. ÈMinél bõvebben mongya a néni, hoty készülnek hozzá, Èmicsinálnak, hol csináljákÈ. ÈDisznó<öléstÈ>.}

<ÈHát ugyë> eµ szoktyuk hinnya aÈ | Èaki hát másik éivbe, má elõübbi évön is szokod váÏgnyi, aszt az embëØrt. Osztán lëöliÈ, Èmökpörkölik, behozik, szédbontikÈ, ÈbeÐlét kivöszik, osztá aszt eµboncsukÈ. ÈAkkor osztán tõccsük belüle húrkát, ka´l<básztÈ,

{-1 ÈCsurkát, igenÈ.}

<Èmin>dön féili csu´rkátÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHát igy <foglalatos>koggyunk veÐleÐÈ.

{-1 ÈHát asztá mivel kínálják meg a vendégeket, valami ennivalóvalÈ? ÈMit <adnak @@È>?}

ÈHát ugyë dére szoktyunk [!] káÏposztáÏt fõznyi, vacsorára tésztaleÐveÐstÈ, Èkis Ý hus sütnyi, kis kalbász sütnyi. Akkor mök pogácsát sütnyiÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈHát, uty szoktyung [!] veÐleÐ eÐlbánnyiÈ.

{-1 ÈJó vanÈ. ÈHá tessék mondani, néni kéremÈ, ÈhogyÈ | Èvót-e it kotyolás ebbe a kösségbeÈ?}

ÈHát ide nëm vóuD be sënki mihozzánk, sënki nëm vaót kotya£o¡nyiÈ. <ÈNëm vaótÈ>.

{-1 ÈDe, de más>fele vótak kotyol<niÈ>!}

<ÈHát> löhettek másfelé, de ide nëm gyüt sënki së mas má, ëgy darab utaÈ.

{-1 ÈDe régen vót, <Èhá hogy vót az régen>? <ÈTudna-e arró valamit mondani? Én nem ismerem eszt, hoty hoty történikÈ>.}

<ÈÓ, réig! Hát hogynë. BeÐvütteÐk ëty fát>, osztá ráût az a kizs gyerök, osztán kotyoÐót rajtaÈ.

{-1 ÈNo ot mit mondottÈ? ÈLuca, LucaÈ}

ÈNëm tudom ém, mit el nëm mondot, sok mindëØn féiirû beÐszéit. Hoty | Èsok csi´rke lögyön, mög mindön féileÐ, sok keÐllön a tojáZsbuÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈIjeneket mondott, <ugyeÈ>.}

ÈIllenyöket <mondotÈ>.

{-1 ÈMhmÈ. ÈNa hát asztá mit attak a kotyolóknakÈ?}

ÈË kizs gyümücsötÈ | Èvagy ëty pár almát vagy akármit, ami háÏd vótÈ. ÈMög ëty pár krajcárt is, vót ojan helön, ahun kaptak, ugyëÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMáÏs nëmÈ.

{-1 ÈIgen, JóÈ. ÈHát subárolni szoktak-e ittÈ?}

ÈSzóktakÈ.

{-1 ÈHát az mikor vanÈ? ÈHogy vanÈ? Mikor szokott @È?}

ÈHát az rëØggel szokot lönnyi, izé, aprószeÐntökkorÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈHát> ém bizon nëm igön szoktam üked beÐeÐreÐszteÐnyi, mer igöm mök szoktak veеrnyi eÐngömeÐtÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈA ko´r>báccsa. Osztá nëm eÐngeÐtteÐm beÐ ükeÐt. ÈHa beÐgyütteÐk is igëØn-igöm mök szoktak eÐngöm veеrnyi. ÈNëm eÐngeÐtteÐm igön üked be hozzánkÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJóvanÈ. ÈNa, ev vót a suba. Hát farsankkor, húshagyókedden mijen szokások vótakÈ?}

ÈHát, ugyë, sütöttünk ë kis fánkotÈ, Èa fiataµság eеmönt a bálba, ugyë. ÈEеszoktunk mink is mönnyi, vót rá eset, hogy eµmöntünk, má ugyë | Èujjaban, deÐÈ | ÈhátÈ | ÈmáÏs nëm tudok eµrû mondanyi. Ot jót mulatot mindönki, jó éreszte magátÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa hát, kedves néni, mijen játékok vótak ígyÈ, Èrégen, a lányoknak, mijen játékaiÈ | Èvótak a Èrégi idõbe? Cipózás, lilázás itt <nem vótÈ>?}

<ÈÍÐgën>, de vót <az is vót, ojanÈ>.

{-1 <ÈNa hogy vót az a> cipózás? Tessék aszt <elmondaniÈ>!}

<ÈAsz, hoty> karéba átak, akkor ëty kin vóut, és az mönt körüÈ. ÈAkkor hádba ütötteÐ aszt, amöllikeÐt akarta, hoty háÏtÈ | Èfusson utánnaÈ. ÈAkkor, mikor elérte, mögent hádba ütötte, akkor az beát, akkor a | zujjabban, az mög, akiÈ, Èigy Ý szóval, akit kiütött, az mög mögent máÏsikat ütöt hádba, osztá ot futkostak körös-körü a kör mellettÈ.

{-1 ÈHát a cicázás az mi <vótÈ>?}

<ÈAsz> nëm tudom. <Asz nëm tudomÈ>.

{-1 È@ nem. Az itt nem vót <szokázsbaÈ>.}

<ÈAz nëm> va£o¡t, az nëm va£o¡t. ÈEz az | izé vót, ez a cipóÐuzásÈ.

{-1 <ÈJóÈ>}