Somlóvásárhely (Veszprém megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1963. március 17-én.

Adatközlõ: Zabó Dezsõ, 65 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1966-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈNa Szabó bácsi akkor aszt kérdezem, hogyÈ | Èa szõlõvel mijen munkák vannak? Errõl beszélgessünk. Tavasszal mivel keÐzdõdik <a munka a szöllõbeÈ>?}

<ÈHát a tavasz, a tavasszal> má, ugyan máÏ ti£ë¡lëm mëkkeÐzdõÏdik eÐnneÐk a szõlõkneÐk a munkáÏjaÈ. TráÏogyáÏozáÏos, amellet má õszeÐl hozzáÏkíszûnek mékpeÐdiG áÏrokra váÏgjáÏkÈ. ÈTi£ë¡lëm, mikor ojan üdüõ van, hom mëkfaGY, akkor pedik háÏt ugyë tráÏgyáÏt szíjjeÐteÐrëgeÐtik, bälähorgyáÏk. ÈTavasszal, akkor peÐdig kinyitogattyáÏk, ráÏnyitogatnakÈ. ÈMikor eÐm mëgvan, nyitogatáÏs után a mäccísÈ. ÈMäccís utáÏnÈ | Èujra mëgin beÐkapáÏjjáÏk, fölkapáÏjjáÏk a hëgyet, iésÈ | Èkäzdü£ö¡dik a fakadáÏos, rütyfakadáÏos. A rütyfakadáÏsÈ ÈlëheÐtüöleÐgÈ | Èöt-tisz cëntimi£ë¡tër korábo máÏ pärmätëzikÈ, Èami hát a peÐreÐnoszpora eÐlleÐn a leÐgnagyob víddüõÈ | ÈeÐszkösz, úty hoGYÈ | ÈeÐvveÐl lëheÐt az i£ë¡viÈ | Ètärmíst mëgmäntäniÈ. ÈTeÐrmíszeÐtës ezutáÏn gyün utánna a kötözéÏsÈ, ÈmáÏsik kapáÏlláÏs, gyomláÏlláÏs, mëgin a pärmätölléÏs. ÈPärmätölléÏst eszt lëheÐt véÏgeÐznyi níccër-öccör, sü£ö¡tÈ | Ètisszër, meÐr vuót ráÏ eÐseÐt, i£ë¡m magam is talán tizënkét-tizénháÏromszor is bäpärmätõteÐm. TeÐrméÏszeÐtës mindig ojjaÏnkor, mikorÈ | Èaz idü£ö¡ ahho valo£Ý¡È.

{-1 ÈMiért köl ojan sokszor néha, Dezsõ bácsiÈ?}

ÈAÈ | Èni£ë¡zeÐtünk szërint, mëg az ü£ö¡sök szërint is Èa peÐreÐnoszporaÈ | Èijen rogya ässü£ö¡veÐl gyünÈ. ÈAmëllik hërteÐleÐn gyün, mäläggeÐl gyünÈ, ÈeÐzután röktön keÐzdü£ö¡dik a peÐreÐnoszpora, amëllik | ÈsáÏorga fu£o¡tokuó jeÐlënkëzik a leÐvi£ë¡lënÈ, Èi£ë¡s ez annyira teÐrjeÐD, hogy a leÐveÐleÐt magáÏt is mëgöli, de mëgöli a szü£ö¡llü£ö¡t, a bogyu£o¡kat isÈ. ÈTëhå´t eÐz eÐlleÐn ha Èidüõbe vídekëzneÐk, Èúty hogy bäpärmätöllikÈ, Èa leÐvi£ë¡lÈ | ÈáÏotÈ- | ÈvaÏstaÏgodik a peÐrmeÐttül, Ènëm tuggya az a rogya eÐssü£ö¡, a peÐreÐnoszpora mëkfognyiÈ. ÈMikorÈ | ÈeÐzutáÏn jün a lisztharmat, az ugyneÐveÐzët lisztharmat a szü£ö¡llü£ö¡fürtre, Èhå´t eÐzën, eÐzën is lëheÐt mas seÐgéÏtteÐnyi töpfi£ë¡lë veÐtyszërrel. Håt idálig | Èa jeÐlënkorig | Èri£ë¡szkínporru£o¡, ezel szoktunk vídeÐkëznyiÈ. ÈAmëllik hå´t ëlig ju£o¡l beÐ is váÏot. ÈDe van ojan eÐszteÐndü£ö¡, hop pi£ë¡ldáÏul, hotyha nëm peÐrmeÐtü£ö¡, nëm porol, Èsatöbbi, ÈijeÐn vätyszërëkeÐt nëm hasznáÏl, ha az idüõ ojan, nëm isz szüksíges. ÈMindën äsätreÐÈ, Èazi£ë¡r nëm áÏrt näkijjë mi£ë¡g akkor sëm, meÐr pärmät hizlajjaÈ, Èa leÐveÐleÐkeÐt dü- dusittyaÈ, Èa szü£ö¡llü£ö¡t peÐdig eÐlöbreÐ hozza aÈ | Èa kifäjlü£ö¡díshë. Szëb bogyu£o¡k vannak, ídësseÐbb a szü£ö¡llü£ö¡È, ÈtëháÏt a pärmätölliés akkor is haÏsznos, hotyhaÈ | Ènincs väszëdeÐlëmÈ.

ÈAsztå´n az na a leÐgnagyob munka, a leÐgnagyobb öröm akkor, mikor üõsszeÐ hå´t szüreÐtûnyi lëheÐtÈ. ÈA szüreÐtÈ, ÈeÐz pärszä eÐszt is hozzáÏ küõ kéÏszûnyi, miék peÐdikÈ | Ètiszta eÐdéÏnyëgbeÐÈ, ÈmëgváÏrnyi aszt az idü£ö¡t, mikor száraÏz idü£ö¡ vanÈ. ÈTisztáÏon´È, ÈmëkfeÐleÐlü£ö¡ hordu£o¡gba ë£e¡táÏru£o¡nyi a, a borokatÈ. ÈÉs utánna hå´tÈ | Èa fäjtísëg gyüneÐk, amëllik háÏtÈ | ÈháÏorom vagy níty hu£o¡nap mulva a borokat lëtisz-, lëtisztuónak, lëfäjtikÈ, ÈiésÈ

{-1 ÈNa, Dezsõ bácsi, ot hatytuk abba, hogy a, még a a szüretrõl, hogy a szüret hogyan szokot lezajlani, hogy megy a szüret általábaÈ?]

ÈHå´t régënte a szüreÐt nagyon szép vóÏtÈ. ÈÚty, hogyÈ | ÈösszömënteÐk a rokonyok, közösseÐn szüretü£ö¡tÐekÈ, Ènagy äbídëk vu£o¡tak, äbíd utáÏn peÐdiG | ÈháÏorom-níty, sü£ö¡t öt-haÏt cigáÏmbaÏndaÏ is muzsikáÏotÈ. ÈVu£o¡t ráÏ eÐseÐt, hogy a tûki£ë¡keÐt is kirugóÏdosztáÏk a táÏndzbaÈ. ÈÄstä, ahová odaveÐrõtteÐkÈ | Èa cigáÏnyok, eÐgéÏsz rëggeÐlig mindig muzsikáÏtaÏkÈ. ÈTáÏncu£o¡t a fiatal, öreÐGÈ, Èidü£ö¡sÈ, Èkizsgyärëk, naggyeÐrëk, lëányostu cakompak mindënkiÈ.