Sárszentmiklós (Fejér megye)

A magnófelvételt készítette Végh József, 1964. március 4-én.

Adatközlõ: Vincze Jánosné Gráczer Julianna, 71 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 ÈTessék mondani, Luca napján mi vót régen a szokás? Mit tartottak a régi öregek? Hát tudom a néni már nem tartya eszt a szokást, de még valamit tud errõl <elme>sélni, hogy hogy vót <régenÈ>.}

ÈHåtÈ, Ècsak aszt az ëggyet haÏllottaÏm rulla, hogyÈ | Èazon a napon nëm kõ kianni sëmmitÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈMiért? Mit montak, mér nem szabad kiadniÈ?}

ÈHát csak asz, hogy akkor nëm lësz szërëncséjeÈ. ÈHát ahhó máÏ bisztos nëm vót, amit akkor kiadott, ugyëÈ.

{-1 ÈVarni lehe<tetÈ>?}

<ÈVaϵr>nyi? Hát akkor nëm, mer hát bevargÔgyák a tikok valagáÏtÈ. ÈMëg mosnyi sëÈ.

{-1 ÈMiérÈ?}

ÈHát mer az má fél ünnep. Hát akkor mëk kimossaÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKimossa a tikogbul a tojáÏstÈ.

{-1 ÈLuca székirõl hallott-e a néniÈ?}

ÈHát ém má asztat nëm íÐrteÐm, az má mé, mi üdõnk elõt vót máÏÈ.

{-1 ÈIgen. JóÈ. ÈHát tessék mondani, hogy farsankkor, húhagyókedden, vót-e it valami múlaccság a falubaÈ?

ÈHár a r, @@ fi, a gyerëkkoromba még vótak a meÐdvísëk, jáÏrtakÈ. ÈUgy mindënféle maskuráÏnaÏk fölõtösztek, asztá hát jáÏrtáÏk vígig aÈ | Èa falut. Hát az vót ëgy íÐlmíÐnyÈ. ÈVóD bem medvéÏnek is fölõtözve, bundába beleÈ | ÈõtöszködveÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMëg vót ëggyÈ | ÈnõruháÏbaÏ õtözöt férfi is kösztükÈ,

{-1 ÈI<genÈ>}

<Èa>ki @ katonaruháÏssan járta a | izétÈ, Èa bandáva´. Mëg mindëngéle rossz edínyëkkel, ugyë hát osztán a fijatalságunkra evveµ elörvendësztünk, hogy rongyozs zsidó is vótköszte, aki miérte a szaÏllaÏgot, a papirszallagotÈ. ÈEv vót az éÏlméÏny a hushagyó keÐdbüÈ.

{-1 ÈHát húsvétkorÈ | vót-e locsolás?}

ÈAµÈ | Èaz az utóbbi idõbe lët má jobbanßÈ.

{-1 ÈRégen nem vótÈ?}

ÈRígënn an nëm vót ugyÈ. ÈMëg mosmá sincs mëginÈ.

{-1 ÈHá tessék mondani, májusi fát álitottak-eÈ?}

ÈRígënte <vótÈ>.

{-1 ÈHá hogy vótÈ?}

ÈHát csak valahun ëggy esteÐ föláÏllitottáÏk, aÏsztá akkor aszt mindën vaÏsárnab di´lutánÈ | ÈmuzsikáÏtaÏk alattaÈ. ÈA május hónabbaÈ. ÈMikor muzsik-, monták, hogy a májfát muzsikájjákÈ. ÈOdaÏ összemëntek a fiatalok mëg valami zenészëk, asztáÈ | Èa vasárnab di´lutánn a vót a mulaccságÈ.