Patak (Nógrád megye)

A magnófelvételt készítette Végh józsef 1964. szeptember 23-án.

Adatközlõ: Bodó István, 71 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1972-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈTehát mit néz meg a gazda, mielõt hozzákezdenek az <aratáshozÈ>?}

<ÈHaµt å gåz>då, mikor nekikeÏzd åz åråtaϵsnåk, elõször mëgnézi å gåbonaµt, hogy ëlég érëtt-ëÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈNågyon nem håggyå elérgyni [!], mer åkkor përëg, mikor vaϵgjå å kåszaϵvålÈ. ÈÅz embër, mikor kimëgy | ÈverëtkåszaµvålÈ, Èkåmót köt å kåszå, kåszånyelreÈ, Èåsz mëkkezgyi å vaµgaµst. Vaµgjå å rëndëtÈ. ÈÅz åsszo²n åm mëk szëgyi å mårkotÈ. ÈCsinaϵ kötelet, Èå mårkod beletësziÈ. ÈMikor å maµsogyik mårkot tësziÈ | ÈbeleÈ, Èvån ollyån åsszony, åmëllyik még összeÏ is csåvårjåÈ, Èutyhogy åz embërnek csåk fékërësztõnyi kõÈ.

{-1 ÈNa most, Èhát az asszony szedi a markot. Most asztán, Èutána micsinál még az asszonyÈ? ÈAz ember beköti ugye a a kere- a kévétÈ,}

ÈAz embër bëkötßi a kívét,

{-1 ÈIgenÈ.}

<Èåsztaµ Èfé- fékërëzbe> råkjåÈ, [Egy nõ beleszól, de nem érthetõ, a keresztekrõl beszél õ is.]

{-1 ÈIgenÈ.}

Èåz åsszom mëg gereblyé utaµnnåÈ. ÈMikor össze vån gereblyéve, å gereblyelést is összeköttyük, osztaµm bëtësszük å fékërësz tövibeÈ.

{-1 ÈMeddig marad így a búza félkerezdbeÈ?}

ÈHaµt, åz maµn åttó fük, hogy | Èmënnyi åråtnyivåló våm, meÏr ëgy, | Èmikor ëgy nåp hå lëvaµgjuk, maϵsnåp nem horgyuk, mer ånnåk å gåbonaµnåk åÈ | ÈfõdönÈ | Èmég | szaϵrånnyi kõÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMer hå håmår összehorgyuk, åkkorÈ | Èmég å kåzålbå bëmelekszikÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

{2 <ÈKét> hét, haµrom<hétÈ>.}

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈKét>, két hétßig mék kint vån. Vågy vån uty, hoty haµromig is. Hå essõs åz idõ, bizo haµrom hétig is kint vånÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èmer nedvessen nem horgyuk összeÈ.

{-1 ÈHova horgyák összeÈ?}

{2 ÈMindënki <@@@@@@È>}

<ÈKåzålÈ>,

{-1 <ÈCsak elõször> a bácsi, asztán majd külön <beszélünk>, most csak a bácsi, majd külön beszélünk a nénivelÈ. <È@@È>}

<Èkåzå-, kåzålbå> råkjuk åÈ, | <Èki-ki> å mågå fõggyireÈ,

{-1 <ÈMhmÈ.>}

<Èfõ>ggye végireÈ, ÈåsztóÐm mikor raµkerõ å sor, åkkor oz gyün å gép, oz gépelünkÈ.

{-1 ÈDógozot Bodó bácsi gép mellettÈ?}

ÈDol<osztåmÈ>.

{-1 <ÈMicsi>nált, mijen munkát csi<náltÈ>?}

<ÈHaµtÈ>, Èëtetõ is vótåmÈ, Èzsaµkoló is vótåmÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor | Èmikor hol vót raµm szüksígÈ.

{-1 ÈJóÈ.}

ÈSzålmåkåzålonn isÈ.

{-1 ÈNa most az érdekelne engem, hogyÈ | Èemlékszik-e még arra az idõre, amikor nem volt cséplõgépÈ? ÈAkkor <@È>}

<ÈEm>léÏkszëk, åkkor csépvelÈ |

{-1 ÈI<genÈ>?}

<Ècsé>põtek å zöregjeinkÈ.

{-1 [Valamit beleszól, nem lehet érteni.]}

<ÈÉn ugyåm maµn nem> csépõtem, de még åpaϵm åsz csépõtÈ.

{-1 ÈHoty történt azÈ?}

ÈOt csinaµnåk ëty tisztå helet å fõdön´, Èlëtåpossaµk, hoty por në lëgyënÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÅkkor å rozsotÈ | ÈelterítyikÈ, Èszétódozzaµk å kívékëtÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èåkkor osztaµ négyen, ötennÈ | ÈcsépõnekÈ | ÈsorbåÈ. ÈDe ollyån tåktusrå mënt, hogy | ÈigåzaµnÈ | Ènem tévesztëtt ëggyik sëÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈItt ezen a vidéken nem volt asz szokásba, hogy nyomtattakÈ?}

ÈÅz is mëgvótÈ.

{-1 ÈAsz hogy <voltÈ>?}

<ÈÅsz>tåtÈ, Èleginkaµbb å bu<zaµt szoktaµÈ>

{-1 <ÈLátot> még, ugyeÈ?}

Èleginkabb åz | buzaµt, mëg å | zaµrpaµt szoktaµk nyomtåtnyiÈ.

{-1 ÈNa hoty tör<téntÈ>?}

<ÈÖ>sszekötöttek négy-öt lovåtÈ, Èhosszú kötélre, Èëggy embër bëaµt åz åsztåk közepire, Èosz håjtottå å lovåkotÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor maµ jó mëg vót gyúråtvåÈ, Èåkkor å többi embërëk kesztík å fordítaµstÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor maµn å lovåkvål aµt lëhetët mënnyi åÈ | Èzuj fordítaµsrå, åkkor aµtmëntünkÈ | Èsz ot håjtottuk, åkkor mëginn mëggyúråttuk åsztåtÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈMi>kor maµ jó lë vót gyúråtvåÈ, Èåkkor fåvillaµkvål lëraµsztuk å szålmaµtÈ. ÈMikor åz mëgvót, åkkor vót ilyen nåtyfogóÏ gereblyeÈ, Èöt fogå vót neki, görbeÈ, Èåvvål mëgintlëhúsztaµk å tövekët rólåÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈÅkkor å szëmët összesöprötték, åkkor hosztaµk å naµgy rostaµtÈ, Èés kirostaµtaµk å gåbonaµtÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJóvanÈ. ÈNahát a kukoricát hoty szették régen? Hoty törték, mi vót a szokásÈ?}

ÈHaµt, itt åz å szokaµs vót, hogyÈ | Èmëntek négyen, öten, vågyÈ | Èmikor, hugyÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKinek töv vót å rokonå, vågy någyob vót å csålaµd, åkkor többen mëntekÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈTörték héjjåstóÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

Èå kukoricaµtÈ. ÈKor szekerre råktaµkÈ, Èosztaµ hosztaµk håzåÈ. ÈEste osztaµnÈ Èösszegyüttek å rokonokÈ, Èdålótåk isÈ. ÈMer bizo ollyånkor maµ sokszor vót kis uj borocskå isÈ. ÈFölöntöttek, oz dålótåk, éfélig is pucútåkÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈKettõ-haµrom csomósztåÈ | Èå kukoricaµt, összekötötték | Èföl å pådlaµsrå vågy å szaµréÏtókråÈ, ÈåsztaµnÈ, Èhogy össze në melegëggyeÏn å kukoricåÈ.

{-1 ÈMhm. JóvanÈ. ÈNa, még eggyet kérdezek, mer nem akarom az idejét igénybe venni. A disznóölést tessék még elmesélniÈ, Èhoty szoktak hozzákészülni, elõzõ nap má mi a dóga az asszonyoknak, az embereknek, asztán hoty fojik le. Na hát kezgyük azon, hogy micsinálnak elõzõ <napÈ>?}

<ÈÅ> disznóölésné elõtte våló nåp mëkkíszítënek mindënt, kéÏsëkët mëkköszörölyikÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èjó borsot mëktörikÈ, Èpaµlinkaµt is mëkcukrozzaµkÈ. ÈRëggel åsztaµm mikorÈ, Ède håt håjnålbå, nem rëggelÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

<ÈméG> | ÈsütédbeÈ, Èlaµmpaµnaµ szoktuk mëkszúrnyi å disznótÈ. ÈKor osztaµn gyojtunk raµ tüzetÈ, Ède mindën esetreÈ | Èelõször å torkot lëöblítyi åz embërÈ

{-1 ÈIgenÈ.}

Èåvvål åz elötte våló nåpi cukros paµlyinkaµvålÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÅkkor osztaµm përköllyükÈ. ÈKåpårjuk, våkårjukÈ, Ècsåk még årrå kõ någyon vigyaµznyi, hogy å bõr el në påttånnyonÈ. ÈMikor åsztaµm mëvvån përkõve, åkkor lëmossuk, jó lëvåkårjukÈ, Èåggyig våkårjuk, még gyócs fehér nem lëssz å szålonnåÈ Èvågy å bõrÈ. ÈMikor ez mëgvánÈ, Èåkkor osztaµn ki huty szoktåÈ. ÈOllyån is vån, åmëllyik mind å néÏgy laµbåt kivëszi elõszörÈ, ÈåsztaµnÈ | Èkülön sonkåÈ, Èmëg ollyån is vån, åmëllyik csåk kettéhåsíttyå, osztaµ odåbë åz åsztålom bontyå szétÈ. ÈDe maµn åkkorÈ | Èåz ëggy üvegvel kifogyott å cukros paµlyinkå, maµ åkkor mëkkezgyik å maµskotÈ. ÈÅkkor osztaµm mikor å szålonnaµt lëfejtyik, Èåz åsszonnåk mingyaµ maµ åkkor vån forrvizeÏÈ, Èåkkor maµn oz dobjaµg bele å szålonnaµt mëg å maµjåtÈ. ÈMikor ez mëkfort, no, embërëkÈ, Èkísz å früstök, åz åbaµtszålonnå mëg å fõt maµjÈ. ÈÅkkor osztå féretsznëk mindën munkaµt, åkkor lekfontossåb munkå åz ëvésÈ.

{-1 ÈNa hát, délre mi van ebédreÈ?}

ÈHaµtÈ, Èdére åsztaµn vån ugy, mikorÈ | Èvågy | cigåmpëcsënyét csinaµnåk, vågy, våGy csinaµnåk ëty kis pörkõttetÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈDe maµn åÈ, Ède maµn årrå osztaµm maµn paµlyinkå mëgy, hå borocskåÈ.

{-1 ÈHá mi munka vam még igy a disznóölésen? Tehát ugye aszt montuk, hoty felbontották. Hát az asszonyoknak mi a <dolgukÈ>?}

<ÈHåt, åz å>sszonyok mëk kibontyaµk å belet, kimossaµkÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èåddig mossåk, ånnyi vizet kihordånåk raµ, hogy | Èbizony nåcs csålaµdnåk ëlég vónå fürdenyi benneÈ, Èhå ëty hejre öntögetnékÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈDe fontos naµluk åsz, hoty tisztå lëgyën, në lëgyën szågos å bélÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èmer bizon, hå szågozs bélbe tõtenek, åkkor osztaµ ëhetyik åÈ | Èszågos kolbaµszt egísz évënn aµtÈ.

{-1 ÈHát ki szokta megtõteni a kolbászt meg a hurkátÈ?}

ÈÅ hurkaµt åz åsszonyok tõtyik, å kolbaµszt mëg åz embërëkÈ.

{-1 ÈA zsírt aszt mejik nap sütik? Aznap vagyÈ?}

ÈHåÈ, Èhå vån ëlég segítsíg, åkkor kisül åznåp å zsír isÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈDe åzérÈ | Ètöp helën, vågy lektöbbet maµsnåp szoktaµk sütnyi, merÈ | Èbiz åzér faµråsztó dologÈ. ÈNeÏm rossz å disznóölézs, de åzér faµråsztóÈ.

{-1 ÈVacsorára mit készítenekÈ?}

ÈHaµt åsztaµm våcsoraµrå vånÈ | ÈpëcsënyelevesÈ, Èvån såvånyúkaµposztå, merÈ | ÈÝ cigaϵny is åsz montå, hogy åkkor jó åÈ | Èkaϵposztå, hotyhå disznó beledöglyikÈ.

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<ÈIllyen>kor mëk haµtÈ | Èlëhed belehaµnnyi disznóåprólékod bõvenÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ. ÈKóstolóba mit szoktak adniÈ? ÈKóstoló<ba nemÈ>?}

ÈKóstoÐlóbåÈ? ÈKóstoÐlóbå, åkkorrå maµÈ | Èmikor å kaµposztaµt kivitték åz åsztårrú, åkkor maµn ot vån åÈ | Èsût hurkåÈ, Èmëg åkkor maµ vån kolbaµsz isÈ. ÈFris kóbaµszÈ. <ÈÅz is vån sûveÈ>.

{2 ÈIlyen kóstoló a rokonaknak @@@È.}

{-1 ÈIgen. A rokonoknak mit visznekÈ?}

ÈMaµsnåp osztaµm visznek å rokonoknåk åbaϵrkaϵsaϵtÈ, ÈåbaϵrszålonnaµtÈ, ÈhurkaϵtÈ, Èmajåshurkaµt, kaϵsaϵshurkaµtÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈJóÈ. ÈNa, | Na tessék! Minnél bõvebben mongyuk el, hogy | ha egyÈ | Èa lánykérést, a készfogót meg a lakodalmat. Tehát hotyha a legény meg a lány má megeggyesztek egymással, szeretik egymást, na. ÈAkkor ki megy el mekkérni a lány kezét, mi volt itt a szokásÈ?}

ÈCsålaµd, leginy csålaµggya, <igënÈ>.

{-1 <ÈNaÈ>}

ÈIgënÈ.

{-1 ÈAhogy maguk, ahogy õk-, emlékszik, tessék csakÈ!}

ÈHaµt mikor maµn å fiåtålok mëgëgyesztekÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èhoty szeretyik ëgymaµstÈ, Èåkkor osztaµ leginnek åÈ | Èvågy åz åpjå È| vågy åz ånnyå elmëgy å lyaµnhaµszhoÈ. ÈÅsztaµn haµt õk is möbbeszélyik, hogyÈ | Èbeleëggyeznek-ë å fiåtålok ëggyessígibeÈ, Èhelybehåggyák-ëÈ. ÈHå beleëggyeznek, åkkor osztaµm möbbeszëlyik, hogy mikor lëssz å készfogóÈ. ÈÅkkor å leginy is å kërësztåpjaµvål, mer åsz, leginkaµbb åsz szokot lënnyi å naµsznågyÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMëg å lyaµn is å kërësztåpjaµvål elmënnek å jeddzõhö, mëg elmënnek å påphoÈ. ÈÅkkor osztaµÈ | Èhaµromszor kihirdetyik õkötÈ, Èå haµromszori hirdetés utaµnn åsztaµn követkëzik åÈ | Èhétfõn våty keddënÈ | Èvågy vån uty, hogy våsaµrnåpÈ, Èåkkor osztaµm mëttårtyaµk å lågzitÈ.

{-1 ÈMhmÈ. <ÈMhmÈ>.}

<ÈHaµt> å lågzibå åsztaµnÈ | Èå võfínnek vån dógåÈ, ÈmerÈ | Èrëggel åz esküvõ elöttÈ, Èmaµr åkkor el kõ mënnyi åÈ | ÈlyaµnhaµszhoÈ, Èåsztaµm mëksürgetyik, hogy gyerünk maµ å tëmplombå å mënyåsszomvålÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMikor å tëmplombå mëgeskünnekÈ, Èåkkor å cigaµnyok elkísírik håzå å mënyåsszontÈ, Èå võlegíny åm mësz szålåt håzå kertrõÈ. ÈMikor å mënyåsszont håzåkísírtëtték, åkkorÈ | Èëty-két nótaµt muzsikaµt cigaµny å lyaµnyos haµznaµÈ, Èåkkor osztaµnn elmënnek visszå åÈ | Èlegihaµz-, szå å leginhaµszhoÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èåkkor osztaµnn ott ësznek vålåmit, isznåk, taµncónåk, de å võ-, å võfíny, åm mëg osz mëgy visszå jå lyaµnhaµszhoÈ, Èmég mos jaµrjaµ ki å lyaµntÈ, Èhogy ide åggyaµk-ëÈ.

{-1 ÈIgen. BelehallikÈ.}

ÈMikor ez mëgvånÈ, Èåkkor å võfín visszåmëgy, osz mënnek å lyånyérÈ, Ètaµncónåk åz uccaµn, muzsikaµnåk, dålónåkÈ. ÈMikor å lyaµnyoshaµszho érnek, åkkor bëûtetyik õkötÈ, Èmëgin csåk ënnyi köllÈ | Èmëg innyåÈ. ÈËggyet-kettõt taµncónaµk, mer åkkor bizom maµ estelëggyikÈ, Èelmënnek å leginyhászhoÈ, Èott osztám mëgvån å våcsoråÈ.

{-1 ÈMi <van @È>?}

<ÈVåcsoråÈ> | Èåo våcsorå vånÈ | Èollyånkor, maµn kíszítenek, vån öt-håt féleÈ.

{-1 ÈPéldául mi? Na, mongya, sorojja el, ami eszébe jutÈ!}

ÈVån levesÈ, Èvån fõt húsÈ, Èvåm përkõttÈ, Èvåm pëcsënyeÈ, ÈåsztóÐm vån sütemínyÈ, Èmék kaϵså is vånÈ. ÈÅsztåt hijjaµk kitolókaϵsaϵnåkÈ. ÈMikor ennek vége vån, åkkor oszt å cigaµnyok kåpnåk våcsoraµtÈ. ÈMëg åkik, håt fõszógaµtåk å, åz elsõ våcsoraµnaµÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ.}

<ÈMikor> åzok isÈ | Èmëkhaµntaµk å bendõtÈ, Èåkkor osz kezdõgyik å taµnc. Odå së rëggeligÈ. ÈKi hugy birjå. Vån, åki maµn éfékor kidõÈ, Èmëv vån, åmëllyik még bizo maµsnåp is taµncóÈ. ÈMer vån ollyån låkodålom, hogy bizoÈ | Èmé maµsnåp is ugy vån, mind elötte våló nåpÈ.

{-1 ÈMikor van a menyasszontáncÈ?}

ÈÅ mënyåsszontaµnc ugy håjnål felé vånÈ.

{-1 ÈHoty történik ezÈ? ÈMijen ruhába van a menyasszonÈ?}

ÈÅ koszorút lëvëszik å mënyåsszon fejirõÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMinaµlunk ollyån, ugy nevezik, hoty féketõÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈÅsztåt fõtëszik å mënyecske fejire, mer maµ åkkor mënyecskeÈ,

{-1 È@@@È}

<Èå koszo>rót lëvëtték å fejirõÈ. ÈÅkkor osztaµ elõször åÈ | ÈdruzsbåÈ, Èe- elõször å võfínyÈ, Èåsz fordú vele ëggyet-kettõtÈ, Èëgy mëk szëgyi å písztÈ. ÈDobaµllyaµk beleÈ. ÈVån uty, hogy åki någyon szeÏreÏt taµncónyi å mënyåsszomvål, åkkor kettõ-haϵrom összeÏbeszétÈ, Èosztaµ kråjcaµrokod dobtåkÈ,

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<Èuty, hocs> csörögjönÈ. ÈÅkkor å taµncosÈ | È-nåk mindék többet köllöd dobnyiÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈDe ténleg ugy vótÈ.

{-1 ÈIgenÈ. <ÈNa mostÈ>}

<ÈÅsztaµ bizom> mëgyÈ | Èm haµtÈ, Èszépenn összeszëttek å mënyåsszonnåk. Mer åszt å pészt åsztaµ odåöntik å mënyåsszonnåkÈ | Èå kötinnyibeÈ.

{-1 ÈMhm. IgenÈ. ÈHát a szakácsnénak szoktak-e gyûjteni kása<písztÈ>?}

ÈÅsz szåkaµcsnénåk isz szoktåk pészt <gyüjtenyiÈ>.

{-1 <ÈAsz hogy tör>ténikÈ?}

ÈÅ võfínyÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈmeÏr> åsz szoktå bëhordånyi åz ételtÈ, Èbëköti åz ëggyik kezitÈ, Èå maµsigbå taµlåt fogÈ, Èmëg å bëkötöt keÏzibe ëgy våricskaµtÈ. ÈÅvvål csörgeÏtyi å píszt, åmit haµnnåk beleÈ. ÈDe åki nem åkår ånnyi, bizoÈ | Èåggyig nem mëgy el tõle, hå többet nem, ëty kråjcaµrt köllöt neki belevetnyi å taµnyérbå. De mégis köllöd dobnyi. ÈÅszt osztaµ håt vågy mëkkåptå å szåkaµcsné, vågy å | Èvõfin tëtte el mågaµnåk. ÈMer bizo <åz isÈ>

{-1 <ÈMhmÈ>.}

Èbeszégetëtt ëlëget, mikor hortå bë åz ételëkët, mer mindën ételhö külön köszöntõt mondottÈ.