Naszály (Komárom megye)

A magnófelvételt készítette Szépe György 1961. február 24-én.

Adatközlõ: Horváth József, 65 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1968-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

ÈÕszi vetísseµ mikor vígesztünkÈ, Èasztá akkor betakarítottuk a répátÈ, Èugyan hamarább a krumplit, krumplit betakarítottuk, répátÈ. ÈAkkor asztá lëváktuk a koc, kukorcakórót, hazaszállítottukÈ, ÈtráÏgyáÏt hortunk téÐlënÈ. ÈAsztáÈ | Èabba az idõbe má csak téÐlën trágyahordáÏs vótÈ, Èëtetís, tavaszi munka mikor mëkkezdõdöttÈ. ÈIjenkor asztáÏ tavassza´ e´vetëttük a tavasziáÏrpáÏtÈ, ÈtavasziáÏrpáÏt ebbe az idõbeÈ. ÈTrágyát hortunk ujra, krumpli alá, répa aláÈ, Èeµvetëttük a répamagotÈ, Èkrumplit utánnoÈ. ÈEµvetëttük a szöszözsbükkönt vagy bükkönt, ijesmitÈ | Èeëket a bükkömmagokatÈ, Ètavasszaµ, asztán gyütt utáÏnno a kukoricaÈ, ÈkukoricavetísÈ. ÈSztán kukoricavetís utám má nëmigën csinátunk máÏst, mintÈ | ÈfogasótunkÈ, Èhengërësztük a buzákotÈ, Èlëhengërësztüg, boronátukÈ, Èsztám még mi jött utánno tavasszaµ, mind ije²n dógok gyüttekÈ. ÈEµ lët krumpli, kukorica veÐtveÐÈ, Èsztá mék | vetëttünk csalamádétÈ, Èasztám mëkkezdõdött ujra a kapállásÈ, Èrépakapálás, krumpikapálás, kukoricakapállásÈ. ÈEzëk mëntek kéccër, Èbe vótak munkávoÈ. ÈSztá akkorÈ | Èujra mënt a takaríttás, (? ugyam mast it) gyütt az aratásÈ, Èz aratás, masinázásÈ, Èelõsször arattunk, vót úty, hogy õszi, õsziárpo vót az eµsõ, asztá arattunk aÈ ÈtavasziáÏrpáÏt, arattunk utánnoÈ | Èbuz, rozsod, buzátÈ, Èaz má jobban ëccërre írikÈ. ÈSztá akkorÈ | ÈeеkeÐsztük a csíplístÈ, ÈcsépléÏs utánÈ | Èzembër bevitte a hombárboÈ | Èa gabonátÈ. ÈAkkor mëgim mëkezdõdött a tallószántásÈ, Èmikor a masinázásnok víge vótÈ. ÈSztá akkorÈ | Èújonnam mëntünkÈ | Èforgatót szántonyi, Èmá máÏsoccor kevelõreÈ. ÈTá mëgincsak mëkkesztük aÈ | Èzõszi krumpliszëdíst, kukoricaszëdístÈ, ÈõsszeµÈ. ÈRépát betakarítottuk õsszeµÈ. ÈTáÈ | Èkrumpli, répa, eb bevótÈ, Èsztá mëgin nëm vót ot más, mint @ mint trágyahordásÈ.

{-1 ÈIge²È ?}

<ÈIgënÈ>.

<ÈEszt> tessék elmondani, hogy ment azzalÈ.

ÈA lóhúzó gíppeµÈ, Èlëállítottuk a géÏpet, mikor be vót takarítvaÈ. ÈHárom lovat befoktunk, avvaµÈ | ÈmasinásztunkÈ. ÈHat asszon rázottÈ, Èkettõ mëg adogatta fö, ëggy eÐmbër ëtetteÈ, Èasztá akkorÈ | Èujra kirostányi a magot kéÐccërÈ. ÈA masinázás abba az idõbe így mënt. Valamikor hát a nyomtatás mënt mégÈ | Èazelött. Má éÐn gyerëkkoromba is mënt, de má az én gyerëkkoromba jobban lóvaµ masináÏsztunkÈ.

{-1 ÈTeccik még emlékezni a nyomtatás<raÈ>?}

<ÈHógy>në, é² is nyomtattamÈ/.

{-1 ÈTessék emmeséni, hogy volt, eszt má én nem hallottamÈ/!}

ÈNëµmÈ? ÈAµ | mikor még lóhúzó masina së vót, a nyomtatás úgy vót, hogy Èbeterítëttík a szûrût buzávóÈ, Èasztá akkor ráállítottak két lovat, vagy nígy lovatÈ, Èakkor asztáÈ | Èúgy nyomtatták kízzel, gyúratták a lovakkaµ, Èasztá akkor asz rászták, pörgettík ottÈ. ÈA² nagyon sok munkábo kerûtÈ, Èot pörgettík, átforgatták, mëgin gyúratták ottajdÈ. ÈSztá akkorÈ | Èasztám mënt még a rostároÈ, Èmikor betakarították a fõdrü. SzeÐleеtíkÈ. ÈEv vót a izéjje néki akkor a nyomtatásnokÈ. ÈMég ros, még rosta nëm vót, akkor szeÐleеtík erõssen, még akkor rosta së vót. Vótak oan helek, hogy nëm vót rosta, csak szeÐleеtík, fõdobáták, asztán szél vitte ki aÈ| Èpo´jvátÈ.

ÈA Duna a (? gyárokval) víz, Ènagyon fontos, mer a gyárok nëm mëhetnek viz nékûÈ.

{-1 ÈDe <a falunak mire jóÈ>?]

<ÈÉs falunak> az öntözísireÈ.

{-1 ÈHogy megy asz, tessék elmondani az <öntözéstÈ>!}

<ÈAz öntözístÈ>? ÈHát abba az idõbe it gépek nëm vótak, kannávó hortuk a kertíszetre a vizet. Vagy ul locsótuk ki fojóbú ráÈ. ÈÚgy öntösztünkÈ. ÈIgë²nÈ, Èkannágbú öntösztük iketÈ. ÈA kertíszetëtÈ.

ÈNëm vót még akkorÈ.

{-1 ÈTessék csakÈ!}

ÈHát mikor ugyë eµszalattak a lovakÈ, Èfõborút a szénásszekérÈ, Èakkor asztá sok magvesztesíg vót ot, ha gabonávo izétek, asztáÈ | Èvagy lábo kitörött az embërnek, vagy miÈ. ÈSztáÈ | Ènaty fárotságbo kerût azÈ.

{-1 ÈMost, aszt tessék mondani, hogyÈ, Èmé visel ijen nagy szemüvegetÈ | Èa Horváth bácsiÈ?}

ÈMér? Azér viselëk ijen naty szëmüvegëtÈ, Èja, a, izéné vótam én, az álotokná, és ottaj nékëmÈ | Èszëmejim nagyon izék, mëgÔgyöngûtek, éÐsÈ | Ènëm tok veleg [?] jól látnyi, asztán kórházbo vótam három hétig, ot mëgopërátákÈ, Èsztá azúta a fejem isz szídülÈ, Èazér még nëm tok mënnyi munkáro, feÐleÐsígëm mëgyÈ. ÈAsztáÈ, Èén biza nëm kaptam még sëmit së, së innen, së onna²È.

{-1 ÈOtt az álatok körül mit végzet, Horváth <bácsiÈ>?}

<ÈÁlotëtetís>, álodgondozó vótamÈ.

{-1 ÈTessék elmondani, mejik álatnak, miko, mennyit attakÈ!}

ÈMennyit? ÈHáÏt mink nëm tuttuk úgy mëg, jálopíttanyi. Darábu attunk nékijeÈ | ÈkéÐt kilótÈ. ÈKéÐt kiló darátÈ, Ètakarmánt, an nëm vót kiszabva neik, hogy nígy-öt kilót, amëjik ugyi mëk, mer naggya keverve vót, asztá ugyë nagyobbaknak többet attunk, az apróbnak keÐveÐsebbetÈ.