Nagyölved (Csehszlovákia)

A magnófelvételt készítette Kovács István 1963. április 19-én.

Adatközlõ: Nagy Varga Istvánné Gulyás Eszter, 58 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1972-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈTessék a kendert hogyan kellet termeszteniÈ?}

ÈAµprilis utojaµn jóÈ | Ègånåjos fõdbeÏ eÏlveÏtnyiÈ.

{-1 ÈAsztaµn késõbb micsináltak veleÈ?}

ÈKéÏsõbbÈ? ÈÅÏ viraµgos kendërt kinyõttük, mikor elvaµt å mågvåstulÈ.

{-1 ÈÉs hogyan nyûték ki? Mit csináltak aztán vele? <Tessék úgy> elmondaniÈ!}

<ÈKérÈ-> ÈSzóvåÏl kérdís nékûÈ?

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈI>genÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKiszåggåttuk kézzel, kívígbe kötöttükÈ, Èåzutaµn håzåhosztuk, mëkszaµrítottuk, elvittük fojóbåÈ. ÈOtt å vízbe lëråktuk, ken- kårókot ütöttünk lë åÏ vízbeÈ, Èés å szålmåkötéllel mëkkötösztükÈ, Èés uty kötösztük odå å kendërcsomókotÈ, Èés kåvicsot hortunk raµ, hogy å víz el në vigyeÏÈ. ÈËty hét múvå mëntünk kimosnyiÈ | ÈåÏ kendërt åÏ fojóbåÈ. ÈÅÏkkor mëkszaµrítottukÈ. ÈMikor szaµråz vót, eÏltörtükÈ. ÈÅzutaµnÈ

{-1 <ÈMivel, mi>velÈ? | ÈMivel törték elÈ?}

ÈOaÐn törõfaµkkålÈ. ÈKeÏndërtörõ vaµjúvåÈ. ÈÅzutaµn tílóvåÈ | ÈeÏltílótuk, åkkor å leÏgåpróp pozdërjå is kihullod belüleÈ. ÈMikor åz is mëgvótÈ, ÈåzutaµnÈ | Èhélbe mëkhéhõtükÈ, Èåzutaµn åÈ | Èhëgye, töveÏ åz vót å kócÈ. ÈEÏbbül fontunk zsaµkoknåkÈ, Èés ojånÈ | Èdurvaµp håmvåsoknåk, åmibe szålmaµt hortunkÈ, Èvåty szóvål eÏmbërëk istaµlóbå håsznaµtaµk, mårhaµk körûÈ | Èhortåg beÏnneÈ. ÈÅ szëbjit pedig rokkaµn mëkfontuk szíp víkonyråÈ. ÈÉs hå lëhetët påmukot húsztunk föl, hå pedig nem lëhetët, mikor påmukot nem szërëszhettünkÈ, Èåkkor fölhúsztuk å fonålåtÈ,

{-1 ÈIgen. Ety picit még ha leteszi a kezitÈ. <ÈMi>kor megfontákÈ, Èutána még micsináltak arra? @@@@}

<ÈFëlmotollaµtukÈ>.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈFëlmotollaµtukÈ, ÈåzutaµnÈ | ÈmëkszåpútukÈ, ÈszépeÏn kifehéÏrítëttükÈ

{-1 ÈHogyan kellett szapulni aÈ | ÈfonalatÈ?}

ÈHogyån kë- sz- szåpúniÈ? ÈMeszet öntöttünk forró vizzelÈ, Èés åzutaµn håmut is öntöttünk forró vizzel. EÏbbeÏ beÏcsaµvaµsztukÈ, Èés eÏbbeÏ aµt ëgy nåpÈ. ÈSzóvål ëszt meÏleÏgeÏn köllöt | betåkårgåtnyi, hogy el në hüjjön. Åzutaµn kimostukÈ, Èés még åzutaµn szåpullórå tëttükÈ. ÈMéÏg åzutaµn mëkszåpútuk ojån håmusÈ, Èhåmut tëttünk håmvåsråÈ, ÈésÈ | Èvizet tüõtögettünk raµ, és åÏz åÏsztaµn erõs luggaµ kíbzõdött, és åbbå någyon szípeÏn mëkfehírëdët, és åbbul vår- szõttük mink å ruhaϵtÈ.

{-1 ÈMos mikor mekfehéredet már ott, akkor micsináltak még veleÈ?}

ÈMëggombojítottukÈ. ÈMikor @@ mëkszaµråÏtt, ugyi mëggombojítottukÈ, Èåzutaµn fölvetëttük vetõfaµrå, hoty haµny métër lëgyënÈ, Èés åzutaµn fölhúsztuk å szaµtvaµråÈ

{-1 ÈTeccik-e még ara emlékezni, hoty kellet felhúzni? Tessék most megmondaniÈ, Èúgy, mintha itt, most kellene csinálniÈ!}

ÈSzóvål eÏszt is mëgmondomÈ. ÈMind aÐ két vígireÈ | Èpaµszmaµk vånnåkÈ. ÈÅkkor åz ëggyik vígitÈ | Èföl å szaϵtvådorongråÈ. ÈÅkkor belëtëttünk ëty fogåÏZs geÏreÏbjét, ëgy våsfogås geÏreÏbjét, és åbbå beÏaµsztåÏttuk, hoty haµny paµr lëgyënÈ, Èhogy ëtyformaµn mënnyën föl å szaµtvaµråÈ. ÈÉsÈ | Èåzí köllöt mind å két víge paµszmaµsÈ, Èhogy mikor fölkíszítëttükÈ, Èåkkor kivëttük å gerebjétÈ, Èés åÏzutaµn mënt szípeÏn föl, utyhoty fél óraµn aµt åÏ leÏkhosszåb víget fölvetëttükÈ, ÈfölhúsztukÈ. ÈMikor åsztaµn fölmëntÈ, Èåkkor elõvëttük å maµsik víginn å paµszmaµt, beÏlë å szípkaµkaÏtÈ [?], Èés åzutaµn úty szípen fölkíszítëttükÈ. ÈÅ szaµtvå víginn ugyë roj-È | Èszóvål dorong vånÈ, Èés åbbå vån ëggy ojån nyílaµs, åmibeÏ beÏhúsztuk ugyiÈ | Èå kötözõ ruhaµtÈ. ÈÅrrå fölkötösz- mikor beszëttük nyisDbeÏÈ, Èbeszëttük bordaµbåÈ, Èåkkor fölkötösztük å kötözõ rojtråÈ. ÈÉs åÏkkor maµ szípen mëkfeszítëttükÈ, Èhoty szoros lëgyën, åkkor mëkkesztük å szövístÈ. ÈÉs mék szíp | viraµgåÏkåÏt is szoktung belë szõnyiÈ. Åbbå åz å szíp horhåtó ruhaµt víkony, ojån, mikor kimosódottÈ, Èhaµt mind ojånÈ | ÈeÏrösseÏb gyócs, ojåÏn ruhaµkot szõttemÈ. ÈMék haµború ålåttÈ, Èmék feÏstõbe is beåttunkÈ | Èruhaµkot, utyhogy végig ruhaµkot vårtunk belüle, és szíb, gyönyörü ruhaµk lëtteg belüleÈ. ÈDe maµ maµmå nem szövünk, mer vån ruhå åz üzleteingbe ëligÈ. ÈÉs mindënkinek vån kereseti lëhetõsíge, hogy mëg is vëheti, utyhogy jó ruhaµbå jaµrhåtÈ.