Kisdörgicse (Veszprém megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1963. október 6-án.

Adatközlõ: Pintér Gyuláné, 81 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1969-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

Ellenõrizte:

***/

{-1 Èmondani, hogy a | <kendërÈ>}

ÈHát hogy <mijen földbe> veÐttyük vaty hogyanÈ?

{-1 ÈTavasztú kezdve <mijen munkák> vannak <a kenderrelÈ>?}

ÈNa igënÈ. ÈHát például nëØm a legjob minõségü földet kiváÏnnyo a keÐndërÈ. ÈAÏkár a lenÈ, <Èmind a ket>tõÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈEÐlösször lë kël trágyáznyi | ÈneÐki nagyo²j jólÈ | ÈkoraÏ tavasszal a fölgyétÈ. ÈOszt aÏláÏszáÏntanyiÈ. ÈBelefogasónyi, lëboronáÏnyi a heÐlitÈ. ÈEkkor, mikor jó eÐl van készitveÈ, Èmájuzsba, ugy áÏldozó feÐléÈ | Èújba mëk këll asz má kaÏpával, átulkaÏpáÏnyi. HáÏt aÏki ugyë kisméredbeÈ | csinájja, mim mink szoktukÈ. ÈOszt átu kö§l kaÏpáÏnyi, de a nagyméredbe is mëk këll akkor ujbol | Èsekéjen száÏntonyi. Sikéren ugyë, hogy, <nëm mélleÐn aÏkkor máÏÈ>.

{-1 ÈIgen, igenÈ.}

ÈMer eÐlösször méllet kiváÏnÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAkkorÈ, ÈaÏkkor eÐlveÐttyükÈ. ÈMongyukÈ | ÈáÏldozó heÐtibeÈ. ÈAkkor széÏpën lëbaronyájjukÈ. ÈAÏkkor ez nyõlÈ, ÈszóvalÈ | ÈjúniusÈ, Èmongyuk, Èmongyuk júliuzsbaÈ.

{-1 ÈJúliuzsba, igënÈ.}

<Èkiszëggyük> a viráÏgossáÏtÈ. ÈKinyûjjükÈ. ÈAsz kéÏvéÏbe kötözzük, mëkszáÏrittyuk, eláÏsztoÐttyuk, ÈaÏ viráÏgos keÐndërtÈ. ÈAkkor, mikor mëgíÐrik a maÏgossa, ami még benne marad aÏkkorÈ, ÈaÏsztaÏt mëginÈ | ÈszeÐpteÐmbërbeÐ kiszëggyükÈ. ÈKéÏvéÏbe kötözzükÈ, Ècsomóba áÏllittyuk, eÐlcsépëjjükÈ, ÈaÏ maÏgÔgyátÈ | Èmëgvësszük neki. Akkor aszt ismét eÐláÏsztattyukÈ, Èvizbe eÐlásztaÏttyukÈ. ÈMikor az kilencednapra kiáÏzikÈ, ÈaÏkkor kikõttyük a vizbülÈ. ÈAÏkkor mëgszáÏrittyukÈ, Èasztán eltörgyükÈ. ÈMikor széÏpën eltörtük a keÐndërt, akkor mëktilojjukÈ. ÈAzutá²nÈ | ÈmëktiporgyukÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈaÏzután | Èismét mëktilojjukÈ. ÈTilollás utám mëg | azon a gerebenyën mëgÔgyaÏraÏttyuk. ÈAkkor van szép szálakeÐndër, mëg a kócÈ. ÈAmibül a zsáÏkot csinyáÏtáÏk, mëg aszt a széÏp másmijeÐn leÐpeÐdõketÈ. ÈAkkor mëkfonnyukÈ,

[...]

{-1 ÈTessék. A- asztánÈ,}

ÈMëkfonnyukÈ, Èasztán akkor abboÏlÈ | ÈkimossukÈ. ÈSzóvalÈ | Èki këÏl széÏpëm mosnyi, feÐhéritteÐnyi aszt a keÐn-, aszt a fonalatÈ. ÈAkkor, mikor mëkszároÐd, Èmëggombolgattyuk, Èsztán takácshoz visszükÈ.

{-1 ÈIgënÈ.}

ÈEÐz igy mënt végbeÈ.

{-1 ÈHát Pintér néni nagyon tuggya bisztossan aszt is, hogy aÈ | takács hogyan dógozik, hogy | Èho- mijen vót régen egy ijen takácsnak a mûheje, vagy az ahol <dógozikÈ>,}

<ÈHå szobaÏÈ>.

{-1 ÈA szobaÈ,}

ÈA mi szobáÏngbo háÏrom széÏk vót. HáÏrom eÐmbërnek a szövõszéktyeÈ. ÈA férjeÐmé mëg a fijamé, vaÏgy a zuramé má, Èaz apósomé. ÈHogyan magyarázzaÏmÈ? ÈPintér paÏpáÏnaÏk az édësaptya, az ipam <vótÈ>.

{-1 <ÈIpa, i>genÈ.}

ÈAzé, mëg a zuramé, mëg ëty seÐgédéÈ. ÈHáÏrom szék vót ëty szobáÏboÈ. ÈAbbaÏ dolgosztakÈ. ÈAkkor mëgvetëttük a fonaÏlaÏt ijen nagy ráÏmafáÏraÈ. ÈAsztám fölteÐkertíÐk aµraÈ | Èszövõszéknek a durungÔgyáraÏÈ, ÈaÏbbaÏ a szërszámba, amit mondok, beÐleÐ, abbu szütték kiÈ. ÈPéldául mondom, mikor igy aÏbroszt szüttünk, nekëm mëg táÏbláÏt köllöt forgatnyi beÐnneÐÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

<ÈMer aÏsz>taÏt mintáÏraÏ szütték, ugy lë köllött forgatnyi mind aszt a viráÏgot táÏbláÏraÏÈ. ÈMajd utójján mëgmuta<tomÈ>.

{-1 <ÈI>gen. JóÈ.}

ÈAkkor nekëm aszt, amitÈ, Èamit bélnek mondaÏnaÏk, mer ez meÐjjék vót, amit mondok én, hogy amit fölteÐkeÐrteÐk a´ra a durungra, az meÐjják vótÈ. ÈAmit mëg, amiveе mëg lëbélleеtéÏk, aÏz vaty pamuk, vagy aki aÏkaÏrtaÏ, szinte fonállaµ lëbélleеtéÏkÈ. ÈAszt a pamukot uty hozattukÈ. ÈAsz mëk fël köllött cséÏvëlniÈ, Èkis orsókra. Asztá ugy dobáto bele a taÏkáÏcs abba aÈ | Èföltekert fonálbaÈ. ÈSztá ity kiészût a váÏszonÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈAsztán ugy messzi vidékrõl is hosztak ide <@ munkát vagyÈ>?}

<ÈNaÏgyon sokat>, naÏgyon sokatÈ. ÈUty, hogy õk eÐgéÏsz évën átul aÏsztaÏd dolgosztákÈ. ÈIgënÈ. ÈNeÐkëm mëg, ha ijen, ijen szép himëket szüttek, aÏkkor ki köllöt táÏbláÏn forgatnyi, mer aszd beleszëttéÏk aÏbbaÏ aÈ | Èa fonáÏlbaÏ, amit oda fölteÐkeÐrteÐkÈ. ÈAz bele vót szé- szëdve, és neÐkëm mëg asz mindig lë köllöt forgatnyi neÐkikÈ.

{-1 ÈÉs asztán hogy ment ez, hogy rézbe dó<gosztak, vaty pénzÈ>?}

ÈNëm, riéfszámÈ,

{-1 ÈIgenÈ. <És pénzérÈ>?}

<ÈDe riéfszám>. Piénziér, igën. Hát abba az üdõbe, amikor az vót, ugyë én fijatal koromba piénziérÈ. ÈMongyukÈ | Ètisz krajcárér riéfitÈ, ÈtizënkeÐttõjjérÈ. ÈAmi him vót, aÏsztaÏt mëg aÏzon kivülÈ, ÈaÏszt maÏgáÏtÈ | Èhét krajcárér, haÏt krajcáÏré. AháÏny tábla forgatáÏs vót, aÏnnyi kraÏjcáÏr vótÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈS Pintér néni, igy a törülközõt aszt, egy törülközõt egy darabba <csinálták, vaty hogy volt ezÈ>?}

<ÈNëm. Az végbe vót>, aki hányat parancsót. ÈAki az monta, hogy nekëm tisz türülköddzõtÈ | ÈszüõjjélÈ, ÈaÏkkor tizeÐt szüttÈ, Èasztán keÐttõt szüõt ëgybe, de nëm váÏktaÏ elÈ, Èhanëm am mind ëgybe vót. ÈAsztá ëty hosszukeÐndõÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKäÏttõt montak ëty hosszukäÏndõneÐkÈ. ÈHå´t ha tizënkeÐttõt, akkor haÏt hosszukäÏndõ vótÈ. ÈTá aÏz aÏz asszon váÏkto el, aki¤eТjjeÐ vótÈ, Èés ugy osztotta eÐl aÈ | Èszóval mind az vagdajja el, csak ezëk ëgye szõtték lëÈ. ÈUgyë például, aki haÏtvaÏnÈ, ÈhaÏtvaÏn réfÈ | Èfonalat hozottÈ, ÈaÏnnaÏk aÏnnyit veÐtëttünk föl aϵra a ráÏmafáÏraÈ. ÈAsztám mikor mëkkiészût, ugyëÈ, ÈhaÏ aÏsz monta, hogy nekëm szüjjöm benneÈ | Èesetleg néÏgy abroszt mëg tisz türõ-, törölköddzõkendõt, mëg, mëk taÏláÏn tiz | szakasztóruháÏtÈ. ÈAszt | annyit kiészitët. Majd asztán û szaÏbdaϵtaÏ el, ahogy aÏkaÏrtaÏÈ.