Ebed (Obid, Csehszlovákia)

A magnófelvételt készítette Kovács István 1963. április 21-én.

Adatközlõ: Révész János, 67 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1968-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈMég mijen más szokás is voltÈ?}

ÈKarácsonkor pedik, karácsony elõtt, akkor pedig iÐzétÈ, Èadvëndba szoktunk pattognyi ustorraµ, gyerëkëkÈ. ÈAz asz jelëntëte, hogy má közelëdik a karácsony. ÈUgy, mind a páÏsztorok, ugy várták a karácsontÈ. ÈMi is úty pattoktunk, és há ugyëÈ, Èesztet szoktuk ugy izé, mindën évbeÈ.

{-1 ÈÉs húsvétkorÈ?}

ÈHusvítkor pedig locsótunk, de nëm úty, szagosvízzeµ, mind máÏmaÈ, Èhanëm vízipuskávalÈ, Èvagy rocskábú öntösztük mëg a lánt, hotyha elfokhattuk létánija után | Èa izénÈ, ÈuccáÏn´È. ÈMég nëm vót ez a szokás, hogy izéÈ, Èe´lmëgyünk, és hát öntözünk ÈszagosvízzelÈ. ÈHa má vót is valakinek van nëm tudom szagosvizeÈ, Èaz csak narancshéjbú vót, kiásztatta, és az vót a | ëgyedüli szagosvíz, amiveµ öntösztünkÈ.

{-1 ÈHogyan csinálták a vízipuskát? Tessék elmondani az elejitõlÈ!}

ÈAµ, vízipuskát pedig úcs csinátunk, hogy a bodza, bocfa Ènevezetû faÈ. ÈEnnek vastak Èhéj, Ý izéje van, beleÈ. ÈEsztet kitótuk, a belitÈ, Èés asztánd | Ècsõvet csinátunk a végire oa²n, hogy víkonyan vigyënÈ. ÈÉs ÝÈ | Èhát, izé, természetës, hogy izét csinátunk nekije, tolót, amiveµ kitótuk a vizet. Uty, hogyÈ | Èa tólónak a végire csinátunkÈ | Èkódzbú, hoty szorújon aÈ | Èpuskábo, hogy a vizet a miné szorosabban és jobban kivihesseÈ. ÈS evveµ öntösztünk, ha máÏsképp, ëgyéb nëm tuttuk a lánt eµfogniÈ. ÈEz vót a izé, szokás akkor méGÈ | Èa tizennígyes háború elõttÈ.

[...]

{-1 ÈHogyan nyomtattak | régenÈ? È@@@@È? }

ÈAz én gyerëkkoromba még lovakkaµ is nyomtattunkÈ. ÈNyomtatásnak montuk asztat, hogy a lovak járták körül aÈ | Èbeággyazot | ÈgabonátÈ, ÈjószágotÈ. ÈBuzát vagy árpát vagy rozsot, mi vót az, a mit këllëtt éppen akkor nyomtatnyiÈ. ÈAszt mëkfordítottukÈ, Èkéccëµ vaty háromszor. A buzát háromszor köllött fordítaniÈ. ÈAz áÏrpát asz kéccër is, hotyha jó száraz vót, aszt kéccër, ëlég vót nekijeÈ. ÈBeáÏgyasztunk arpábú három és fél kërësztëD, buzábú nëm lëhetët, mer annak hosszú szómája vótÈ, Èazí mondomÈ, Èhogy ebbû csak ëÏzétÈ, Èkét és fé kërësztët, Èmer akkor sokájig | Èköllöt rajta gázókonnyi a ló, lovaknakÈ. ÈAmikor osztán ki vót Ènyomtatva, Èakkor szeleµtünk. Éjjel pedig szeleµtünk, uty hogy | Èmindën rëggeµre aszt, amit nappal nyomtattunk, osztán rëggeµre ki vót szeleµveÈ.

{-1 ÈMivelÈ?}

ÈSzelelõveµÈ.

{-1 ÈHogyan csinálták asztÈ?}

ÈHát hajotta ëgy, haj-, amint hajtotta, a máÏsik kettõ mëgÈ, Èëgy raktaÈ | Èëty húszta a szëmëtÈ, Èëgy pedig keverte állandójan, hogy a szelelõÈ | Èkicsurogjon, mer amikor még pëjvába vót, akkor nëm csurgot, hanëm | Èköllött ëtetnyi, hogy lëcsússzon a rostáÏkraÈ. ÈAmikor má ki vót szeleµve ëccër, akkor máÏnëm köllött aszt keverniÈ | Èa szelelõnnÈ, Èmer az má akkor ëÏzéÈ, Èmagátú is lëcsúszottÈ. ÈAz vót a tisztázás, má akkor asz mán ojan tiszta lët, hogy lëhetët malomba vinnyi õrõnyiÈ, Èvaty pedig hát el is lëhetët vetni ujbú, amit | köllött a másik évreÈ.

{-1 ÈHogyan arattak régenÈ?}

ÈKézzelÈ.

{-1 ÈTessék el<mondaniÈ>!}

<ÈKézzel> arattunk, Èugyi mindën aratónak vót ëgy marokszëdõjeÈ. ÈRëggeµ kimëntünkÈ, Èhåt koránn, amikor harmat vót, akkor nëm tuttunk oan koránn aratnyi, mer ugyë a harmat | Èakadájoszta a kaszállástÈ. ÈMëk këllët várnyi aszt, hoty fõszáraggyonÈ. ÈAmikor kimëntünkÈ, Èakkor osztán eµkesztünk kaszáÏnyi, marokszëdõk jöttek utánnunkÈ, ÈmëkfrüstökõtünkÈ, Èamikor má ëgy részt lëváktunk (? ëgy elõt)È. ÈAsztán délig mëgint kötöttünk, ésÈ | Èarattunk továB. Akkor kihoszták az ebídët, akkorÈ | ÈmëkkalapáÏtuk, ha këllëtt, a kaszátÈ, Èés ugyë ëk kis pihenõ vót, akkor mëgint mëntünk továBÈ. ÈAkkor uzsonnakorÈ, Èöt óra tájon mëguzsonnáÏsztunk, és akkor dógosztunk este kilenc-tíz órájiGÈ. ÈMer az azé vót, hoGyÈ | Ènappal annyit fõkötöttünk, arattunk, hogy este asztám má össze köllöt kërësztëznyiÈ, Èhogy | Ènëhogy kint ázzon, hogy esetleg essõ vagy zivatar, nëhogy ott érje a kívitÈ. ÈKor összeraktuk, és akkor kigyütt értünk a kocsiÈ. ÈVaty pedik, ha közeµ vótunk, hát akkor hazamëntünk, mëgvacsorásztunk és lëfeküttünk. Rëggeµ, másnap, akkor, ha köték köllött, akkor korá²n fõkeµtünk kötelet csinányiÈ | ÈrozsÈ | Èszalmábú, amit kicsépöltünkÈ. ÈHa pedig elõre vót készítteµ a kötél, akkor hát ëty kicsitÈ | Ètöbb idõnk jutott aµra, hogy nëm köllött oan korán kimënniÈ. ÈMá othon fõvá-, mëgvártuk a fölszároÐdástÈ. ÈS akkor mikorra kiértünk, kocsivaµ kivittek természetëssenÈ, Èkötelet, aratókat, marokszëdõköt, mindënt, a gazda. S akkor nekiátunk, és fojtattuk továb mindaggyig, amik csak vót aÐraÐtásÈ. ÈAsztán közbeÈ | Èugyë a zabot, asz mindík kéÏsõbre maratt, mer még nëm vót mëgírreµ. Be is horunk má jóformán buzát, árpát, rozsotÈ, Èa zap pedig még akkor, még zõdes vót, asz mëk këllët váÏrnyiÈ. ÈÉs akkorÈ | Èlëarattuk asztat is, de aÈ | Èaszt markon hattuk száraÐnni azí, hogyÈ | Èlëhessën csépölni a izévelÈ, Èa többi gabona, jószággalÈ. ÈMer hotyhaÈ | ÈneÏm vót kész akkorra, háÏt akkor pedig ugyi uty, uty törtínt, hogy aszt is lóva´ köllöt kinyomtatnyi, ha nëm vót má gépÈ, Èfönt má beállittaµÈ.

{-1 ÈS ha géppel csépeltek, mijen, hová kellett állítani embert mindÈ?}

È@@ például a lovazsgíppeµ ugyiÐ, nígy lovaµ húzattuk a gépetÈ. ÈAttu´ függöt, hogy mëkkora vót aÈ | Ègíp Èteljesítmínye. Vótak ojan gépek is má a faluba ëty-kettõÈ, ÈamikÈ | Èkivëttík a pëjvábulÈ. ÈDe lektöbje még ojan vót, hoGy | Èpëjvát | Èbennehatta, és össze köllöt tónyi, és szelelõve´ köllöt kiszeleµniÈ. ÈAmikor máÏ asztám mëgÔgyüttek ezëk a nagyop cséplõkÈ, Èno a kis | gépekné az ugy vót, vót ëggy ëtetõÈ, ÈkéveadóÈ, Èés vót a | Ènígy vaty hat rázó. Favillákkaµ ráÏsztáÏk a szaÐlmát, Èhogy aÈ | Èszëm kihuljonÈ. ÈAmikorÈ | Èaz ágyazatnak víÐge vót, hogy má lëmënt az a két kërëszt, háÏrom kërëszt, ami be vót a géphõ ágyazzaµ, az asztagbú lëszëttünk, Èakkor osztá összetótunkÈ, Èvagy be a szëmházba, vaty pedig rakázsbaÈ, Èhogy osztám mëgim máÏsikÈ | Èrészt lëhessën csépölniÈ. ÈHát ëgy nap eµcsépõtünk | Èojan húsz kërësztët, huszonötötÈ, Èmikor, hogyam mënt, mer ugyiÐ, ha gazos vót, akkor az is nehezebben mënt. Ha | Èszép vót a gabona, akkor könnyebben vitte gépÈ. ÈVót ëgy lóhajtó, aki állandóan a lovakot hajtotta, hotyha lovak jobbam mëntek, akkor jobbam mënt a cséÏpléÏs is, Èmer jobban szëtte a cséplõgépnek a fogaÈ.