Borsodszentgyörgy (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A magnófelvételt készítette Balogh Lajos 1964. október 20-án.

Adatközlõ: Németh Ágostonné Németh Ilona, 58 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1973-ban.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈHát kezgyük talán akkor azzal, Németh néni, hoty tavasszal mi<kor szok>ták, hoty szokták <kendertÈ>?}

<ÈIgenÈ>. <ÈA tavasszal>, úgyÈ | ÈáÏprilis elején, máÏjusÈ | ÈközepénÈ. ÈMëktraµgyaµzzaµk jó tyúggånåjjål å fõdeÏtÈ, Èåz, úgy gondolom az åÏ lekhåÏsznosab nekiÈ. ÈÉs mikor jó el våÏn készítve, åprórå å rögeÏkÈ, Èåkkor belëvetßik å kendërmåÏgotÈ, Èés szépen mëgnõlÈ. ÈÅkkor | ÈMikor vån szent Anna? Åkkor kinyövük åÏÈ | ÈviraµgostÈ, Èåbbó lësz å fínomab vaµszony, fonålÈ. ÈAzutáÏn szeptembërbe a máÏsikoÐtÈ, Èés elõb elaµsztåtyuk esztÈ | Èmocsolyaµbå, úgy nevezzük minkÈ. ÈTëszünk raµ köveÏkëtÈ, ÈszåÏlmaµt, hogy belë në essék å kõÈ. ÈS åkkorÈ | Èëty hëtig vågy maµsfé hétßig aµzikÈ. ÈÅkkor kivëszük, kiterëgetyük vékonyråÈ, Èhoty szaµråggyom mëgÈ. ÈÅkkorÈ Èelcsåpuk, úgy nevezük mink, å tilón elcsåpukÈ, Èés åkkor mëktöretyük, elviszük åÈ | Ètörõbe. Vót it kendërtörõ, de mos máÏ nincsÈ, Èuty hållomÈ, Èés åkkor åsz kitisztítyå, mëktöri jó | puhaµraµ.È ÈÅkkor håzåhozuk, mëggerebënyëzükÈ, Èelrészletëzük å fejétÈ | ÈcsomógbåÈ. ÈÅ jobbåt külön, å rosszåbbåt is külön, haµrom rézbeÈ, Èhå kël négybeÏ isÈ, Ès åsztaµn úgy mëkfonyukÈ. ÈIgy belëtësszük | ki-ki millyen bordaµbå szükségës. ÈÅki zsaµknåk åkårjå, åzÈ | ÈnyócåzsbåÈ, Èåki fínomåbnåk, tízeÏzsbeÏ, åki egész fínomnåk, tizhë²håtozsbå, tizënnyócåzsbåÈ. ÈS åkkor fölsö- fëltëszük å vetõreÈ, Èonnån å szaµtyvaµråÈ, aÈkkor mëkszövük, mëglugzuk, úgy nevezükÈ. ÈS åkkor kiterítyük, mind å nótå is mongyå, hoty szíjjå mëg åÏ nåÏp fehérreÈ. ÈEnnyit tudok rólåÈ.

{-1 ÈHo- a, hol van a mocsola? Hol szokták <ásztatniÈ>?}

<ÈA rédbe>. <ÈRéteGbeÈ>, ÈréteGbeÈ, ÈigënÈ.

{-1 <ÈRétbeÈ>. ÈÉs ott is mossák el aÈ | ÈkendertÈ?}

ÈNem, asz neÏm kël mosnyiÈ. ÈCsåk å kiszëgyük å vízbõ, kicsurok, fëlaµllingåtyukÈ, Ès åkkor, mikor mëkszikkått ëk kicsint, kocsirå tëszük, elhozuk ëty szaµråz | herreÈ. ÈOt vékonyån kiterëgetyük, és åkkor ot mëkszaµråd, mëkforgåtyuk, hogy a máÏsik ódala is száÏraggyom mëgÈ. ÈÉs åkkor úgy më- elcsåpukÈ. ÈÍgy vanÈ. ÈEnnyit tudok a keÏndeÏrrõÈ.

{-1 ÈNo mostan a, a, ugye, három féle minõségû kender is vanÈ.}

ÈIgënÈ.

{-1 ÈMost az eggyik<bõl másik-> | kettõÈ.}

ÈKettõ vånÈ!

<ÈKettõ. Vån haµrom félë isÈ>.

{-1 <ÈEggyikbõl, másikból mit szoktak csi-È?.>}

<ÈMer mikor> kinyövük åÏ kendërt, åz utolsó növéstÈ, ÈåÏkkor ot måråd åz åpró ållyåÈ. ÈÉs åÏbbó, åÏsz külön szëgyük összö, åÏz nem aµzik, csåÏk két nåÏp å mocsolyaµbåÈ. ÈÉs åbbó, åsz mëkfonyuk, de maµ asz nem këllÈ, Èåsz máÏ nem këll | izényiÈ, Èmi csinaµnyiÈ, Ètöretnyi, mer az gëngéBBÈ. ÈÅsz csåk eltilójukÈ, ÈazutáÏm mågónk kirázogatyukÈ, Ès úgy mëk- mëkcsináÏljuk, mëggerebënyëzükÈ, Ès åkkor mëkfonyuk. Abból van zsáÏkÈ. ÈMëg amit åkårónk, pokrócÈ, Èmin<dënÈ>.

{-1 <ÈMi>jen volt a törõÈ, Èhoty törték ott a kendërt a <törõbeÈ>?}

<ÈHaеt van> csinaµlvåÏ nåÏty kerek, faµból ållyåÈ, Èmít mongyåk, ëty félmétërësÈ | ÈhosszúÈ, Ènagyon erõssen lëpådolvåÈ, Èés åzon nem tudom haµm maµzsaµs lëhet åz åÈ | ÈvåÏs kõÈ, Èvåzsbó vånÈ, Èés åsz forog råjtå, sörög råjtåÈ. ÈS åki töret, åz mindéÏg forgattya. Sorbå mëgyën, Èsok asszony körûaµllyåÈ, Ès mindënki å mågåét forgådgåttyå, gondozzåÈ. ÈEz az a törõÈ.

{-1 ÈÉs eszt mi hajtotta, aszt <a törõtÈ>?}

<ÈVillanyÈ>. ÈVillany. Mos måÏ villånyÈ. ÈEzelõttÈ, Èhåt ezelõtt mi is? Olaj. Vågy, én nem is tudom, ezelõt mi håjtottåÈ. ÈGépolåj <@@È>.

{-1 <ÈIgen>, igenÈ. ÈMos Német néni, még aszt tessék elmondani, hogyÈ | Èa vászondÈ | È-ból, vászonból asztán mit csináltak, mit vartak a régi öregekÈ?}

ÈÅ régi öregëkÈ? ÈHm, édësëm, åsz sok vónåÏ elmondanyi, maµ csåkugyånÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈAlsóruháÏt is, fëlsõt isÈ. Åbbå jaµrtåk, úgy nevesztékÈ, ÈváÏszongatyáÏt, gåtyaµnåk hívtáÏk, úgyëÈ, Èlobogós ingët, hosszúujjú ingët. Az a csudåÏ, hogy gyõsztek mosnyi az asszonyokÈ, Èmer az ugyë hogynë, mikor mëgaµzott å håtaµrbå, milyen piszkos lëhetëtt åzÈ. ÈÉs ezëket csinaµltåg beÏlõlë. Mëg zsáÏkot, fejeltakarót, lepëdõtÈ. ÈAzutáÏn szalmazsáÏkotÈ, Èmindënt abbó csinaµltunk ezelõttÈ. ÈNem úgy, mim mos, hogy mindën készem van a bódbaÈ. ÈMindën mågónk munkaµjå vótÈ.

{-1 ÈÉs a régi öregek azok gatyában jártakÈ?}

ÈGåtyaµbå isÈ. ÈIzlés szërint vótÈ. ÈVót ollyån, åki sohå nem szeretëd gåtyáÏbåÏ jáÏrnyi, vót ollyån, åki mindig, életén kërësztû. PéldáÏul ismertem ëggy embërt, åki életén kërësztõÏ åbbå jaµrt, Èmék csåk mën nem hålt. ÈBõ gåtyaµbå, fehér bõ gåtyaµbåÈ.

{-1 ÈHát vasárnap, templombaÈ?}

ÈÅkkor isÈ, Èåkkor is. Åkkorå vót külön készítve tisztåÏ påmutÈ | ÈgåtyåÈ. ÈIgënÈ.

{-1 ÈÉs Német néni, hogy mosták a régi asszonyok ezt a sog gatyát, vászonnemüt? Hogy vót a mo<sásÈ>?}

<ÈVót> ëty kád. Vån is ugyån, most isÈ. ÈÉs az beáÏsztatták, mëkszåppånosztáÏk, belëråktaµk åÏbbåÏ åÏ káÏdbåÏÈ, Èés åÏkkor råktåk raµ håÏmutÈ, Èfaµvål tüzeltünk, úgyëÈ. ÈÅkkor ånnåk å håmujaµt raµråktuk håmvåsråÈ. ÈÖntösztük forró vízzel, és åggyig öntösztük, mík csåk aszt érzëttük, hogy nem jó szåÏk, hogy mëg nem keltÈ. ÈÍgy vót. Åkkor osz máÏsnap rëggel kibontottuk, lëvëttük rólåÏ åÏ håÏmut, bevittük åÈ | ÈpåÏtåÏgbåÏ, súkkåÏlÈ, Èszékën vågy dëszkáÏn kimostukÈ. ÈS mëkszaµrått, szép vót, mind a hóÈ. ÈHát munkás vót, de szép is vót abba az idõbe, ugyëÈ.

{-1 ÈÉs mijen idõszakonként mostakÈ? ÈHogyÈ}

ÈHaµt, mindë²h hónåbbå këllëtt åÏsz mosnyiÈ! ÈËccër fëlråÏktuk åÏ lugzót, úgy nevesztük, hogyÈ, Èrákjuk maµ fël åÏ lugzót, mer maµs, någyom mocskosak a gatyáÏkÈ. ÈÍgy vótÈ.

{-1 ÈHát a, a régi asszonyok, lányok mijen ruhágban jártakÈ? ÈMonygyuk úgy ünnepnapon, vaty hétköznapon mijen ruhák voltak? Az asszonyoknak, mijen ru<hátÈ>}

ÈMm bõ szoknyaµk, édësÈ. ÈBõ szoknya, fehér håÏrisnyåÏÈ, Èfûzõs cipõÈ. ÈAzután télën csizsmåÈ, Èaztaµn hogy neveszték åszt åÈ | ÈtestállóÈ, Èszûkre vót vårvå, rövit kåbaµtÈ, Èsok | géplés åÏ háÏtáÏnÈ. ÈEzëk vótak. Bõ kötõ elõte, fodrosÈ, Èhosszú håj, åz becsåvårgåÏtvåÏ paµntlikaµvålÈ, Èkét aµgbå, ki hoty hortå, ki ëggy aµgbå. Ezëk vótakÈ. ÈViselëtÈ.

{-1 ÈÉs monygyuk igy ëgy lakodalomkor menyasszonynak mijen ruhája <voltÈ>?}

<ÈBõ>, szintém bõ ruhaµjå vót. Bõ kötõÈ, Ècifrå koszoróÈ, Èmindën cifrå vót, úgyë. Bõ és cifråÈ.