Andrásfa (Vas megye)

A magnófelvételt készítette Végh József 1963. március 1-jén.

Adatközlõ: Bíró István, 57 éves.

Lejegyezte Balogh Lajos 1967-ben.

Szinkronizálta: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈHúshagyókedden, farsankkor, mi vót a szokásÈ?}

ÈFaÏrsaÏnkorÈ?

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHáÏt ugyëÈ, ÈhushajuókeÐddët mëktaÏrtottáÏkÈ.

{-1 ÈHogy vót azÈ? ÈHogy ünnepelték mëgÈ?}

ÈHát eеreÐ mifeÐli£ë¡nk annyira nëm szoktáÏk ugyë inneÐpünyi, hát ugyë eÐsteÐ azér összö szoktaÏk mënnyi. Ugyë osztá akkor kináÏtáÏk fánkkeÈ, <Èbo´rt it>takÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>. ÈIgenÈ.}

ÈEv vu£o¡t a <hushaju£o¡keÐddÈ>.

{-1 <ÈMaskarának> nem õtösztek fölÈ?}

ÈNëmigën szoktak. Ugyë korábbaÏn föjü£ö¡töszteÐk, deÐ mas <má ugyë nëmÈ>.

{-1 <ÈMos mán elhatytákÈ>}

<ÈMáÏ> eÐlhatták, ugyëÈ.

{-1 ÈI<genÈ>.}

<ÈMas> maе nëm szoktak <ugyÈ>.

{-1 ÈHátÈ, Èezen a vidéken vót-e asz, hogyÈ | Èrönköt húsztak farsankor, hotyha nem vót esküvõ a farsangbaÈ? ÈRönkhúzás vót-e maguknáÈ?}

ÈAsz haеt nëm tudom, hom mináÏlunk lëd <vu£o¡naÈ>.

{-1 ÈDe az a, amit most kérdezek, aszt bisztos tuggya. Húsvétkor mi vót a szokásÈ?}

ÈHuzsvétkorÈ?

{-1 ÈIgenÈ. ÈJártak-e locsolni, fiatal <gyerekekÈ>.}

ÈÓ, de> mennyire eµ szoktak. Kölniveе <szoktáÏk> ëgymáÏst lëlocsu£o¡nyiÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>. ÈIgenÈ. ÈHát festettek-e tojástÈ?}

ÈAszt isz szoktak, pirostojáÏst föstötteÐkÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈJó<vanÈ>.}

<ÈFös>tötteÐk pirostojáÏstÈ.

{-1 ÈHát májusi fát szoktak-e álí<taniÈ>?}

<ÈSzok>tak szoktak. Mink is áÏltottunk sok heÐli£ë¡È. ÈSztn szoktung bort kapnyi, ha ollan heÐli£ë¡ áÏlitottunk maеjusifátÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

{-1 ÈHát hogy vót ez a májusifa álítás, tessék <elmondaniÈ>!}

ÈHát ugyë el szoktunk mënnyi az eÐrdü£ö¡reÐ, asztá akkor hová akartung vünnyi, ÈodaÏ a kaÏpuba lëástok a máÏjusifáÏtÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èsztá akkor othattokÈ. ÈKor aÏsztániék mikor máÏ ejött az üdeÐjë, akor kü szoktok vënnyi, akkor osztá azi£ë¡ lëtt a máÏjusifa, ahováÏ lëáÏlitottokÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈKor mëgién szoktak annyi bort, mikor kü szoktok vënnyi a máÏjusifáÏtÈ.

[...]

{-1 ÈBeszélhetünk erõlÈ?}

ÈHáÏt ugyë elöbb el szoktáÏk künnyi ëGy | aki mëkki£ë¡rtë a láÏntÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈA lány akkor ugyëÈ | Èmëkki£ë¡rtë az az eÐmbër a láÏnt, Èakkor asztá ugyë aÈ | Èaz a ki mëk szokta ki£ë¡rnyi a lántÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èavve akkor eÐlmënt a vüõlegiény a lányhoÈ. ÈUgyë akkor osztá mëkki£ë¡rtiék a lántÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈNa mos ha megvolt az egyesség, hogy a | beleeggyesztek ugye <a lány szülejiÈ>.}

ÈHát ugyë ha beÐleÐëggyesztek , ugyë akkor ha beÐleÐëgyesztek a szülejiÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

Èakkor ugyë mëgvu£o¡t az eÐl-, kiészfogu£o¡È.

{-1 ÈJó. [köhög] Nos hátÈ, [köhög] Èkészfogóra ety kis vendékséget is <rendesztek>È.

<ÈHát asz szokot> lënnyi, ë kis veÐndiéksíÐg, ugyë akkor, mikorÈ | Èa kiészfogu£o¡ mëgvu£o¡t. Ugyë ki£ë¡t náÏssze e szoktaÏk mënnyiÈ,

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<Èakkor asztá> ugyëÈ | Èvuót ëk kis ënnyivalu£o¡, innyavaÏlu£o¡È.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJóÈ. ÈHát valami ajándékot szoktak-e készfogó alkalmávalÈ| Èadni? Például võlegény mijen ajándékot vöt régen a menyasszonnakÈ?}

Èt nëm szokot neÐkijë vënnyi, ugyë pi£ë¡nsz szokot neÐki annyi, Èpi£ë¡nsztÈ.

{-1 <Ènem szokot, pénsz szokott adniÈ>. ÈIgen. JóÈ. ÈNa, tehát ha így volt a készfogó,akkor hoty készültek a lakodalom<raÈ>?}

<ÈHát> ugyë akkor, mikorÈ | ÈháÏrom hi£ë¡t eÐteÐllëtt, ugyë akkor asztán õk | Èhozzákiésztek a laÏkodaÏlomhoÈ. ÈUgyë asztáÏ a paÏpná mëgeÐskütteÐkÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈM hát, Èmielõt ugye a lakodalom napja eljöt vóna, a vendéglátó házná ott ugye készül<nek a @È>}

ÈHát kiészüteÐk alaÏkodaÏlomho, ugyë sü- | sütötteÐk, füõszteÐk, ugyë | Èdisznuót szoktaG váÏgnyi, borgyut szoktaG váÏgnyi, maÏjorsáÏgokatÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈHát a vendégek szoktak vinni valamit? <Tikot vagy ijesmitÈ>?}

<ÈSzoktak. Håt ugyë, akit mëkhitaÏk a haϵszho, azok mindiék szoktaG vünnyi. Tyukot szoktaG vünnyi, tojáÏstÈ, Èvajat, illeÐsfiéliét mindiék szoktak vünnyiÈ.

{-1 ÈIgenÈ. ÈJóÈ. ÈNa most, Èhát ha a templomból hazajött a fijatal pár, akkor hova men<tekÈ>?}

ÈAkkor eÐmënteÐk a kocsmáÏbo. Ugyë akkor od vuótak kilenc-tiz uóráÏjiGÈ,

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<Èak>kor asztá ugyë mikor maе ottÈ | Èmëgvuótak tiz uóráÏjiG, akkor osztáÏ eÐlmënteÐk a laÏkodaÏlmas háÏszhoÈ. ÈKor osztá hozzákiésztek ugyë a vaÏcsoráhoÈ.

{-1 ÈMi vót a vacsoraÈ?}

ÈHát ugyë vót levesÈ, Èpaprikász szokot lënnyiÈ,

{-1 <ÈMhmÈ>.}

<Èuókor> koráÏbbaÏn káÏbosztáÏt isz szoktak fü£ö¡znyiÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHuzs vu£o¡tÈ, Èpörkü£ö¡tt, küráÏntottÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈSüteÐmi£ë¡nÈ.

[...]È

{-1 ÈHát hoty szokottÈ, Èmit szokot reggel csinálni aÈ | È@@@È}

ÈHát ugyë rëggeÐ kü sz-È | ÈrëggeÐ kü szoktam mënnyi az áÏlatokho, ugyëÈ, Èküpucutam az eÐlejëkeÐt, attam neÐik ënnyivaluótÈ, Èkor hozzáÏfoktam a gaÏnaÏjháÏnyáÏshonÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈKiháÏntok aÏluÐllok a gaÏnaÏjtÈ, Èakkor asztán kü szoktam pucuónyi az istálu£o¡t, akko neÐkiláÏtom ÈmarháÏkor pucu£o¡nyiÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈUtánna mi következikÈ?}

ÈMikor a marháÏkot mëkpucuótok, ugyë asztá | ÈközbeÐ ëteÐttünk mëg itaÏttunk <isÈ>.

{-1 ÈIgen. Utána pedig micsinált, hogy bejöttekÈ,}

ÈBeÐgyüttünk rëggeÐliznyi, mikor eviégeÐsztünk az istálóÏbanÈ.

{-1 ÈMhmÈ.ÈIgen. Na most mikor kellet lekközelebb veszõdni, bajlódni az álatokkalÈ? ÈDálutánÈ?}

ÈÄstäÏfäÏli£ë¡. ÄstäÏfäÏli£ë¡, mëgi¤ëÏ¢n akkor beÐmëntünk az istáluba, ugyëÈ | Èküpucutok az eÐleÐji£ë¡ket, aÏttunk neik ënnyi, az aÏlokaÏt küpucutok, szalmáD vüttünk alajjokÈ, ÈitaÏttunkÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈSztá mikor eÐviégeÐsztünk, akkor othattok az álotokat, akkor beÐgyüttünk mëgién aÈ | ÈkonyhábanÈ.

{-1 ÈNa hát tessék mondani, hogy a ganajt aszt mikor szokták kivinni a fõdekre? ÈMi vót a szo<kásÈ>?}

<ÈMi>háncs lëhetëttÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈUgyë, Èmast is kühortaÏm száÏnyon a ganajt. Ugyë ha pedig ollan üdüõ vu£o¡t, nëm mëhett, akkor mëg tavassze szoktok kühordanyi a tráÏgyáÏt, fü£ö¡dreÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈÉs akko mikor teritik elÈ?}

ÈMiháncs lëhet a meÐzzü£ö¡n, ëccëre eÐteÐritti, sztán száÏntyok aÏlaÏjjaÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ. ÈNa, mos tessék mondani, hogyÈ | Èa vetés asz hoty szokot történniÈ?}

ÈHå´t a veÐtiés ugyë, | tavaszi veÐti£ë¡sÈ?

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈHát tavassza ugyë mináÏncs lëhetëtt a fü£ö¡dre rámënnyi ugyë, ha ü£ö¡ssze mëk tuttok száÏntonyi a fü£ö¡detÈ, Èakkor tavassze boronáÏtok mëg veÐtëttëk. Ha pejg nëm tuttok ü£ö¡ssze mëkszáÏntonyi, Èakko mëk tavassze mëkszáÏntottok, oÐsztá akkor veÐtëttëkÈ.