A teljes hanganyag meghallgatása

Mélykút (Bács-Kiskun megye)

A magnófelvételt készítette: Végh József 1962-ben.

Adatközlõ: Kövesdi István, 85 éves, római katolikus.

Lejegyezte Hajdú Mihály 1972-ben.

Szinkronizálta: Pukánszky Mariann

A szinkronizálást ellenõrizte: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈHát, ÈKövezsdi bácsi, Èhoty történt a cséplés, abba az idõbe, amikor még nem vót gépÈ?}

ÈAkó nyomtaÏt´unk.È

{-1 ÈA´ra emlékszikÈ?}

ÈHógynë! Még ény nyomtaÏt´am elegetÈ.

{-1 ÈNahát akkor, arról tessék beszélni, Èminél bõvebben, hoty hogyan történt a nyomtatásÈ!}

ÈHát az út törtínt, | Ènézze ugyëÈ, | Èminálunk ëty kicsit hát töb vót, akkó Èvótunk ketten testvérëØkÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èko ëgymás mellet vót a fõdünk, Ès akkó ëggyik felû is vót szûrû, a másik felû is a fõt közepin, Èés akko´ az ëggyik szûrûre izs bëágyaÏsztunk húsz körösztöt, Èa másik szûrüre is húsz körösztöd bëágyaÏsztunk. Akó az ëggyikÈ | ÈÝ szûrûrü´l lëgyütt a néÏgy ló, Èmënt a másikra, oszt így, így nyomtaÏttunkÈ. | ÈEÐsteÐ mëg rostátunkÈ.

{-1 ÈMm igenÈ.}

ÈHa rosta nem vót, akko´ mëØk szórtunkÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈGyütt a széÏl. Akkó úty szórtuk föl aszt a kizs gabonát, amit eµnyomtaÏttunkÈ.

{-1 ÈIgenÈ. | ÈHát aszt tessék nekem elmondani, hogy | Èhoty csinálták a szûrûtÈ?}

ÈKocsivaµÈ.

{-1 ÈHoty készitették elÈ?}

ÈA kocsid | mëg lóvaµ. ÈA loøak húszták a kocsit, osz körû mögjártat´u§k a szûrût a | Èborona mëg a kocsi utám vót kötte´. AÏkkó az ojan lëØtt utób, mind ez a | Èkonyhafö£ü¡ggyeÈ.

{-1 ÈOlyan keményÈ?}

ÈOaϱ kemé². ÈAzony nyomtaÏttunkÈ.

{-1 ÈMhmÈ. ÈIgenÈ.}

<ÈIgënÈ>.

{-1 <ÈJól vanÈ>. | ÈNa, ÈKövezsdi bácsi, íty történt a, Èa³ nyomtatás. ÈHát volt-e itt vetésforgó Èebbe a községbeÈ? [...] Èúcs csinálták aszt hogy, Èmindig ugyanaszt vetettékÈ | Èa @ [...]È?}

<ÈHattakÈ.>

{-1 <ÈNahát> errõl tessék beszélni, hogy mikor hattak ugart? ÈHogy vót az az ugar, ÈfõdÈ?}

ÈHát az úgy vót, tuggyaÏ, hogy akinek töp fõggye vótÈ/,

{-1 /ÈMhmÈ.}

ÈneÏgyedrészit a fõggyinek elhaÏtta ugaÏrnakÈ/,

{-1 /ÈIgenÈ.}

Èmer nem gyõszte trágyávaÏl. Mer akkor még nem törõttek oan nagyon a jószágggalÈ,

{-1 ÈIgenÈ.}

Èhogy neveµjenek, hoty csinájå´k a ganét, mer az gondóták, hogy | Èhát aÏz, aÏz nem ér sëmmit. Osz peÏdig aÏzután csag bëbizonyosodot, hogy aki ganézott, annak mindéÏk töb buzájaÏ vót. ÈEkkor kérëm törtínt esz, hogy oszt akko´ ugaÏrt is hattak. Me´ | Èaz ugaÏr Èaz ugyë nem termëtt ëggy évbe, Ède hotyha | Èaz embër osz | Èazután Ècsinátuk így mink: ÈneÏgyed részit lë köllött a fõdneg ganézni, Èbárkinek is, Èakinëg bérlet fõggye vót TinójárázsbaÏ, Èés ez beÏbizonyosodott, hogy ot sokkal töb gabona termö§tt átlagos´a², ha lëØganészták a fõgyit, minthaÏ ugaÏrnak hatták a <fõggyitÈ>.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

ÈMer az nëm csak a´rra az ëggy ësztendõre szót aÏz a gané, Èhanem asz több üdõkre számót, Èannak a tartála | ÈtartásaÈ.

{-1 ÈIgenÈ./}

/ÈÉs Ý ÈutánnaÏ a kukoÏrica, vaty ha zabot tëttek, hát mindég job vót, mint hotyha csak nëm ganézot fõdbe tëttékÈ.

{-1 ÈM értem. ÈIgen. ÈParlag vót-e ittÈ?}

ÈParlagÈ?

{-1 ÈPallagÈ.}

ÈNemÈ.

{-1 ÈAz nem <vótÈ>.}

<ÈNem> <vótÈ>.

{-1 <ÈAz nem> vótÈ. | ÈIgenÈ. | ÈJóÈ. | ÈHát aszt monygya el még nekem, Kövezsdi bácsi, hogy | Èhogy szokták a ganét kezelni! Hoty horgyák ki aszt az istállóból, hogy gondozzák? Eszt meséjje el még <nekemÈ>.}

<ÈNo ké>rëm, hát | ÈugyeÏ, esz sokfélekép csináták. ÈMink ámbár úcs csinátuk, Èmindën esztendõbe a Èfelit a fõdünk | mer neÏm oa² sok fõdünk vót, eszt leÏganésztuk, és úgy vetëttünk ebbe buzátÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈGané nékû neÏm vetëttünk. Akit tavaszkó lëganésztunk, aszt õsszeµ beÏvetëttüg buzáva´lÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈMer ez bëbizonyosodott, hoty kérëØm, hotyha Èa ganézot fõdbeÏ vetëttük a buzád, dufla termésünk vótÈ.

{-1 ÈMhmÈ.}

ÈDe ha nem ganésztunk, akkó bizo¬± Èszûk termés vótÈ.

{-1 ÈÉrtemÈ.}

ÈÍgy vótÈ.

{-1 ÈNa most, Kövezsdi bácsi, | hova <kel aÈ>,}

<ÈSza´lmátÈ>.

{-1 Èna, Èszal<mátÈ>.}

<ÈDe> legjop, hotyha a szalma hejet ha törek vóna, de hát ugyë Èkeverve Ý | ÈcsinátukÈ.

{-1 <ÈIgenÈ>.}

<ÈSza´lma is>, törek is ÈNo és akkor méÏg ez ojan nagyo²n jó, hoty ha Èközbe van legalábbis ëty ÈpolgárnaÏk hat-hét hízó disznó£u¡, osz akko´ az alú is mindë² hétën kéccër kiganéznak a | ÈÝ trágyába, szova uty hoty keverëggyënÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈEnnek van akkó legnagyobb érteÏlme, Èmer próbátuk esz, tuggyaÏÈ?

{-1 ÈIgen. ÈHát, Kövezsdi bácsi, a marhák alól minden nap kihorgyák a ga<nétÈ>?}

<ÈMin>dën nap, ahun van ugyë töb <maÏrhaÈ>.

{-1 <ÈMivelÈ>?}

ÈHát ݵ | tragaÏccsaµÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈHátÈ!

{-1 ÈMhm. ÈÉrtem. ÈS akko´ hova horgyák össze az embe<rekÈ>?}

<ÈA´ raÏ>kásraÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈRaÏkásraÈ.

{ÈMeddig érik ott a ganéÈ?}

ÈHát legaÏlábbis ugyë, mikor a | a vetés ü§dõ bëkövetkëzik, akko´ hoty kitakaríjjaÏ az embëreÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMer mi- m- mink úty szoktuk ámbár kihordani a fõd végire, és raÏkázsba vót addig, míg veÏtni nem aÏka´rtunk. Mikó veÏtni aÏkartunk, Èakkó hortuk szétÈ.

{-1 ÈIgenÈ.}

ÈMer hát a fõdünk nëkünk szerte széjjeµ vót, hát ugyë | Èesz nem taÏrhattug bë õszig bënt a ganét, hanëm miko´ vót rá idõ, kivittükÈ,

{-1 ÈMhmÈ.}

Èhoty kíszen lëgyë²n ottÈ,

{-1 ÈÉr<temÈ>.}

<Èa> fõdön, | Èahu² <vanÈ>.

{-1 <ÈIgenÈ>.}