A teljes hanganyag meghallgatása

Településnév: Izsák (Bács-Kiskun megye)

A magnófelvételt készítette: Szépe György 1961-ben.

Adatközlõ: Paksi Ida, 48 éves

Lejegyezte: Hajdú Mihály 1972-ben.

Szinkronizálta: Ambrus Lehel

A szinkronizálást ellenõrizte: Vargha Fruzsina Sára

***/

{-1 ÈTessék elmondani, hogy sütötték itt régen a kenyeretÈ?}

ÈMikor kenyérsütéshösz készü´t´ünk, elöÏ´zõ napom mindig bekészíttöttük a lisztöt, Èhogy az jó meleg lögyön, Èmert a kenyér csak akkol | ke´lt szépeÏÙn, Èhotyha melek hejön vót a lisztye neki. ÈEste Èmorzsoltkát ásztattunk. ÈPár óra hosszájig asz ke´lt, ÈutánnoÐ Èkovászt készitö§ttünk. ÈËgy részit a lisztnek kivöttük a teknyõbü´, Èféretöttük, abba készitöttük a kovászt. ÈLëtakartuk, melek födõt a | Èz abrosz alá, Ès az röggelig ot Èmökke´lt, ÈUtánnoÐ röggeµ Èmelek sósvizet készítöttünk, Èmindönn Èkenyérhöz Èfél maréÏk sót Èszámítottunk, Èës akkor elkezdõdött a dagasztás a | Èmeleg vízzel. ÈBelekevertünk mindön lisztöt, amid gondolunk, hogy elég. ÈKiszakítottuk Èkülön-külön szakajtóbaÏ, Èahány kenyeret aka´rtunk. ÈAsz keµt ëty | Èóra hosszájig a szakajtóba. Közbe e´kesztük a fü´tíst a kemëØncébe. ÈMikor má szépem mökkeµtek a kenyerek, Èbevetöttük Èsü§tõlapáton. ÈHa Ènagyom mökkeµt, nem váktuk föl a kenyeret, Èha kevézsbé keµt mög, akkor Èke- ëty késse´l fõváktuk, Èhoty szépen hasaggyoÏn. ÈHögmostuk, Èbetöttük a kemöncë´be, Èit óra hosszáig sütöttünk. Ha cipó s vód benne, Èaszt ëggy óra hossza mu´va kivöttük, hogy az agyon në süj´ön. ÈÍgy vót a kenyérsütísÈ.

{-1 ÈLángos csinátak melletteÈ?}

{2 ÈCsinátunkÈ.}

ÈSzerettünk csináni lángost is. ÈAz vót az elõéÏteÏlÈ.

{-1 ÈHát milyen süteményeket ÈcsináltakÈ?}

ÈMi vótunk kilëncen testvírëØk, az én édösanyám Èmindön szombatonn | ÈkeÐlt kalácsra várd bennünket haza munkábu´. ÈMindik kisü´t a túrós lepény, Èa´ mákoskalács Èés az a´lmásÈ.

[È...È]

{-1 È-e rétesÈ!}

ÈRétes két | Èkészi´téÏse külömbözõ. Van Èkelesztöt rétes, Èvan száraZ | Èrétes. ÈA keµlt rétesnek Èkovászt készitöttünk, Ès ami´g a | Èa má Èbekeve´rtük a tészták Èkovássza´l, Èsósvízze´l | Èvaty ha Èkéznél vót, ÈtëjjelÈ. ÈAmíg a belevalo´t Èkészitöttük, addik pihent az a tészta, addik ke´lt, az élesztõ kelesztötte. ÈEµkészût a Ètepszi | Èmosás, Èbezsi´rozás, Èa tõteléköt e´készítöttük, addig | Èpihent a tészta. UtánnaÏ Èszépen kihúsztuk, kinyújtoÏttuk, Èbelehájtogattuk a tõteléköt, Èbezsírosztuk, Èkemöncéd befûöttük ë´s Èot sût ki. ÈSzárítot rétesnë nem | Èhasznátunk ÈélesztõÏt. Asz csak so´svízzeµl gyu´rtug be. ÈNéhány tojást töttünk a tésztájábaÏ, ëty kicsike zsírt, Ède sz ojan Èpuhár hatytuk, Èhogy az jó nyújtható lëØgyön. ÈKevézsbé pihentettük, Èutánna kihusztuk az asztalon, Èbeleszórtuk a Ètõteléköt, Èösszeha´jtva, Ètepszibe téve, | Èutánna bezsírozva Èés a Èmelek kemöncébe kisütve. ÈU´gy | Èszerettük, mentü´ melegebben tálaÏlvaÈ.

{-1 ÈNa még, a szilvalekvárt, hotyha csináltak, eltudná mondaniÈ?}

ÈElÈ.

{ÈHoty fõsztékÈ?}

ÈKifggattuk az éret szilvát, Èmagját kiszöttük. ÈLeginkább úty szerettük, hotyha | Èhuzsdarálo´n áddaÏrátuk, hogy Èmentû szöbben | Èmökfõszhessük, mentü´ apróbra, ÈÝsz fojtonos kavarás mellet a | Èaz üzsdbe Èjó tûsz fölött, Èfojtonos kavarás mellet, hogy lë në kozmásoggyon, Èjó sûrûre fõsztük, és hát edénybe rakva | Èaszt újra szerettüg berakni kemöncébe, hogy jó beszáraggyon az edénßbeÈ.

{-1 ÈMilyen edénybe, köcsögbe tettékÈ?}

ÈLegjop, hotyha Èijën | Ècserépfazëkagba rakjukÈ.